CERN και Προφητεία της Αγίας Γραφής(Βίντεο)

2.17/5 (12)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ματθ. 24,37            Οπως δε υπήρξαν αι ημέραι του Νώε, έτσι θα είναι και η παροσία του υιού του ανθρώπου.

Το CERN και η Προφητεία της Αγίας Γραφής, ο Ιησούς είπε ότι τις τελευταίες μέρες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή Του θα είναι «όπως οι ημέρες του Νώε» (Κατά Ματθαίον 24:37). Πίσω στις μέρες του Νώε, έγινε προσπάθεια να ανοίξει μια πόρτα στην πνευματική σφαίρα με τον πύργο της Βαβέλ (Γένεση 11).

Σήμερα, το CERN είναι μια άλλη προσπάθεια να κάνει το ίδιο πράγμα … Τι είναι το CERN; Το CERN είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών και λειτουργούν το μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής σωματιδίων στον κόσμο, όπου διαμένει ο γνωστός Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC).

Ο Συγκροτητής Αδρονίων (επίσης γνωστός ως CERN) είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο και ο μεγαλύτερος άνθρωπος του μηχανήματος έχει κάνει ποτέ. είναι ένα τεράστιο δεκαπέντε μίλια μακριά και θαμμένο 574 πόδια κάτω από την επιφάνεια της γης.

Πολλοί διαπρεπείς φυσικοί πιστεύουν ότι έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει όχι μόνο τον κόσμο αλλά το ίδιο το σύμπαν. Χωρίς να μπαίνει στις λεπτομέρειες ή σε έναν τεχνικό ορισμό, ο LHC σχεδιάστηκε για να συνθλίβει τα υποατομικά σωματίδια μαζί ή κοντά στην ταχύτητα του φωτός για να τα σπάσει και να βρει το αρχικό σωματίδιο που ανάβει ή ξεκίνησε το σύμπαν με κλάσμα δεύτερη μετά το Big Bang, το λεγόμενο «σωματίδιο του Θεού».

Αλλά τι ακριβώς είναι οι επιστήμονες του CERN που ελπίζουν να επιτύχουν με αυτό; Όλα τα σημάδια των τελευταίων ημερών συγκλίνουν ταυτόχρονα. Η Προφητεία της Αγίας Γραφής συμβαίνει ακριβώς μπροστά στα μάτια μας και σαν πόνοι γέννησης, τα προβλεπόμενα γεγονότα συμβαίνουν συχνότερα και πιο προσεκτικά.

 Ποτέ, στην ιστορία σε ολόκληρο τον κόσμο, τόσες πολλές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού, επιστημονικού, τεχνολογικού, οικολογικού, πολιτιστικού, γεωπολιτικού, ηθικού, πνευματικού και θρησκευτικού, συγκλίνουν μαζί για να φέρουν αυτόν τον κόσμο, σε σημείο μη επιστροφής. Ο Ιησούς είπε ότι όταν βλέπετε όλα αυτά τα σημάδια να συμβαίνουν, ξέρετε ότι είμαι κοντά, ακόμη και στην πόρτα.

CERN and Bible Prophecy

Το πείραμα του αιώνα στο CERN

CERN -Aνοίγουν οι πύλες της κολάσεως ;;;;

Προς τι το CERN στη Bilderberg ??

Extremely Shocked CERN Physicist: We Have Done Something Evil & it is Being Hidden

Prophecy Update 07-03-2019

Κολ. 1,17     Και αυτός άναρχος και προαιώνιος υπάρχει πριν από όλα, και τα πάντα συγκρατονται εις την ύπαρξιν και κυβερνώνται από αυτόν.

Ιωβ. 38,22 Εχεις έλθει συ εις τα μέρη, όπου είναι αποταμιευμένοι οι θησαυροί της χιόνος; Εχεις δε ίδει και τους θησαυρούς της χαλάζης;

Ιωβ. 38,23 Μηπως αυτά είναι εκεί φυλαγμένα, δια να τα χρησιμοποίησης συ εις ώραν μάχης, εις ημέραν πολέμων εναντίον των εχθρών σου;

Satan is Conquering the World Right Infront of our Eyes! It’s TIME to Cast Down Strongholds

Ματθ. 12,24          Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν αυτά, εκ φθόνου κινούμενοι είπαν· “αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά μόνον με την δύναμιν του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων”.

Ματθ. 12,25          Γνωρίζων δε ολοκάθαρα ο Ιησούς τας πονηράς αυτών σκέψστους είπε· “κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή εις αντιμαχομένας παρατάξεις και περιπλέκεται εις εμφύλιον πόλεμον, οδηγείται εις την ερήμωσιν. Και κάθε πόλις η οικογένεια που έχει κομματιασθή εις φατρίας, αι οποίαι αλληλοπολεμούνται, δεν θα σταθή, αλλά θα πέση και θα συντριβή.

Ματθ. 12,26          Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή εις αντιμαχόμενα κόμματα. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να σταθή η βασιλεία και η εξουσία του;

Ματθ. 12,27    Και εάν εγώ βγάζω τα δαιμόνια, όπως σεις λέγετε, με την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευματικά σας τέκνα με την δύναμιν τίνος τα βγάζουν; Διατί δεν τους κατηγορείτε; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν δια την μοχθηρίαν σας και την υποκρισίαν.

Ματθ. 12,28    Εάν όμως εγώ διώχνω τα δαιμόνια με την δύναμιν του Πνεύματος του Θεού, αυτό αποδεικνύει ότι έφθασε εις σας η βασιλεία του Θεού.

Δαν. 10,12  Εκείνος δέ μου είπε· “μη φοβείσαι, Δανιήλ, διότι από την πρώτην ημέραν, κατά την οποίαν συ παρέδωσες την καρδίαν σου να μάθης την αλήθειαν, να σκληραγωγηθής και να ταλαιπωρηθής ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ηκούσθησαν οι λόγοι σου από τον Θεόν και εγώ ήλθα να δώσω απόκρισιν στους λόγους σου.

Δαν. 10,13  Ο άγγελος, ο άρχων, κατ’ εντολήν του Θεού, του βασιλείου των Περσών, είχε σταθή απέναντί μου και επί είκοσι και μίαν ημέραν με ημπόδιζε. Και ιδού, ο Μιχαήλ ένας από τους πρώτους άρχοντας του ουρανού, ήλθε να με βοηθήση. Αφήκα εγώ αυτόν εκεί να αντιμετωπίση τον άρχοντα του βασιλείου των Περσών,

Δαν. 10,21  Ηλθα λοιπόν να σου αναγγείλω αυτό, που είναι γραμμένον στο βιβλίον της αληθείας. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να με βοηθήση εις τας υποθέσεις αυτάς, ειμή μόνον ο άρχων του ιδικού σας έθνους, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.

Δαν. 11,1     Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Βασιλέως Κυρου απέκτησα εγώ ισχύν και δύναμιν.

Β Κορ. 10,3    Διότι ημείς αν και ζώμεν όπως όλοι οι άνθρωποι, καθό σάρκα και οστά έχοντες, δεν αγωνιζόμεθα όμως τον καλόν αγώνα με σαρκικά μέσα.

Β Κορ. 10,4    Διότι τα όπλα του αγώνας μας δεν είναι ευτελή και αδύνατα ανθρώπινα όπλα, αλλά δυνατά ενώπιον του Θεού δια το κρήμνισμα των οχυρωμάτων του εχθρού.

Β Κορ. 10,5   Και αυτά τα οχυρά, που κρημνίζομεν, είναι τα σοφίσματα και κάθε έπαρσις, και υψηλοφροσύνη, που υψώνεται αλαζονικά, δια να εμποδίζη τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεόν. Επί πλέον δε με τα πνευματικά μας όπλα ελκύομεν κάθε καλοπροαίρετον καρδίαν και σαν αιχμάλωτον την παραδίδομεν εις την υπακοήν του Χριστού.

Α Πε. 5,8    Εγκρατευθήτε και σωφρονήσατε, αγρυπνείτε και προσέχετε· διότι ο αντίπαλος σας και κατήγορος διάβολος, σαν λιοντάρι που ωρύεται, περιπατεί με μανίαν ζητών ποιόν να καταπιή (παρασύρων αυτόν εις την αμαρτίαν και τον αιώνιον θάνατον).

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *