Ὁ διάβολος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ τόν Ἐκκλησιασμό…. Αγία Ανυπακοή: προς ο Πατρ. Βαρθολομαίο, ο Αρχ. Ιερώνυμο & ο Θεσ/νίκης Άνθιμο [ΒΙΝΤΕΟ]

5/5 (4)

Ὁ διάβολος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ τόν Ἐκκλησιασμό….
Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο ‘Α
Μαρτυρία Μπέτση Παναγιώτου ἀπό τό χωριό Κυψέλη Ζακύνθου: «Τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 1998, τήν παραμονή, ἐργαζόμουν μέχρι ἀργά στόν φοῦρνο μου.
Πῆγα στό σπίτι μου πολύ κουρασμένος καί ξάπλωσα νά κοιμηθῶ.
Ἡ γυναῖκα μου εἶπε νά ντυθοῦ¬με καί νά πᾶμε στήν Ἐκκλησία, γιά τήν ἁγία ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.

Ἐγώ ἀρνήθηκα, λόγῳ τῆς κούρασης.
Ἡ γυναῖκα μου στενοχωρήθηκε καί ἀπεφάσισε καί αὐτή νά μήν πάη Ἐκκλησία.
»Ξαφνικά ἐκείνη τήν στιγμή, ἕνα ἀρκουδάκι (κουκλά¬κι) πού ὑπῆρχε στό ἄλλο δωμάτιο, ἄρχισε ἀπό μόνο του νά τραγουδᾶ, χωρίς νά ὑπάρ¬χη ὡρολογιακός μηχανισμός.
Συγκλονιστήκαμε καί οἱ δυό μας.
Στήν στιγμή ντυθήκαμε καί πήγαμε στήν Ἐκκλησία.
»Ὁ Πνευματικός πού ερώτησα στό Ἅγιον Ὄρος αργότερα, μοῦ εἶπε ὅτι χαρηκε ὁ διάβολος πού κατάφερε νά…μᾶς κάνη νά μήν ἐκκλησιαστοῦμε τέτοια μέρα καί ἐκδηλώθηκε αὐτή ἡ χαρά του μέ τό τραγούδι πού ἄρχισε τό ἀρκουδάκι χωρίς νά τό ἀγγίξη κανείς»!
enromiosini

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/blog-post_268.html
&

https://pilitouromanou.blogspot.com/2020/03/blog-post_47.html

Αγία Ανυπακοή: Να το ακούσουν ο Πατρ. Βαρθολομαίος, ο Αρχ. Ιερώνυμος & ο Θεσ/νίκης Άνθιμος [ΒΙΝΤΕΟ]

Ο Γέρ. Γαβριήλ αγιορείτης για τον Κορωνοϊό.
«Σᾶς ἐρωτῶ• ἐὰν βγῇ ἕνα τέτοιο διάταγμα καὶ λέῃ ὅτι «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς δὲ θὰ πάῃ!»


✞ Μακαριστοῦ Αὐγουστῖνου Καντιώτη
Υπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ποὺ ἀνοίγουν τὰ στόματά τους καὶ χλευάζουν τὰ ὅσια καὶ ἱερά, καὶ προσπαθοῦν νὰ ξερριζώσουν ἀπ’ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν πίστι στὸ Θεό.
Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς λένε μὲ τρόπο δόλιο• Καλὰ εἶν’ αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ κηρύττει ἡ ᾿Εκκλησία, ἀλλὰ ποιός τὰ κάνει;…
Ὁ λόγος αὐτὸς σπέρνει ἀπιστία. «Ποιός τὰ κάνει;…»• θέλουν δηλαδὴ νὰ ποῦν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο πάλιωσε πλέον. Ἀλλὰ ὁ ἥλιος μπορεῖ νὰ παλιώσῃ, τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει.
Αὐτοὶ δὲν πιστεύουν, γι᾿ αὐτὸ θέλουν ἕνα καινούργιο «εὐαγγέλιο», ἀντιευαγγέλιο, «εὐαγγέλιο» τοῦ ἀντιχρίστου.
Τί ἔχουμε ν’ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς;
Ὅτι, καὶ ἕνας ἀκόμη μέσ᾿ στὰ δισεκατομμύρια ἂν παρουσιαστῇ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀρκεῖ αὐτὸς ν’ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε δυνατή. Ἐφ’ ὅσον ἕνας τὸ ἐφήρμοσε, μποροῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν καὶ οἱ ἄλλοι• διότι… ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε τοῦ αὐτοῦ φυράματος.
᾿Αλλ’ ἐρωτῶ• ἕνας μόνο ἐφήρμοσε τὸ Εὐαγγέλιο;
Ὄχι ἕνας ἀλλὰ πολλοί.
Πόσοι;
Ἐὰν μπορῆτε νὰ μετρήσετε τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τότε θὰ μπορέσετε νὰ μετρήσετε καὶ τοὺς ἁγίους γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους.
Οἱ ἅγιοι εἶνε ἀπ᾿ ὅλο τὸν κόσμο.
Εἶνε ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ παιδιά. Εἶνε γέροι ἀλλὰ καὶ νήπια.
Εἶνε ἀπ’ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα• βοσκοί, γεωργοί, ἐργάται, διδάσκαλοι, καθηγηταί, φιλόσοφοι, ποιηταί, ῥήτορες, βασιλεῖς, στρατηγοί.
Εἶνε ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς• Ἕλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, ῾Ρουμᾶνοι, ῾Ρῶσοι, παντοῦ ὅπου ὑπάρχει ᾿Ορθοδοξία.
Ἅγιοι ἑκατομμύρια.
Καὶ ὅλοι αὐτοὶ τί μᾶς φωνάζουν; Διαψεύδουν τοὺς ἀπίστους καὶ λένε•
Ἐμεῖς δὲ ζήσαμε στὸ φεγγάρι οὔτε στὰ ἄστρα, ἐδῶ κάτω στὴ γῆ ζήσαμε• ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἐμεῖς ἐφαρμόσαμε τὸ Εὐαγγέλιο, μπορεῖτε κ᾽ ἐσεῖς νὰ τὸ ἐφαρμόσετε.
Μᾶς φωνάζουν μὲ σάλπιγγες οὐράνιες νὰ τοὺς μιμηθοῦμε, νὰ ζήσουμε κ’ ἐμεῖς ὅπως ἐκεῖνοι.
Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός• Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα (βλ. Ματθ. 10,32).
Καθῆκον μας δηλαδὴ εἶνε ἡ ὁμολογία.
Τί θὰ πῇ ὁμολογία;
Αὐτὸ ποὺ πιστεύεις νὰ μὴν τὸ κρύβῃς, ἀλλὰ νὰ τὸ λὲς μὲ τὸ στόμα σου. Σωστὸ εἶν’ αὐτό.
Ὅπως ἕνας νέος ποὺ ἀγαπάει μιὰ νέα δὲν κρύβει τὸν ἔρωτά του, ἀλλ’ ὅπου νὰ σταθῇ μὲ ὅλα τὰ μέσα (μὲ νεύματα, μὲ λουλούδια, μὲ γράμματα, μὲ ποιήματα, μὲ τραγούδια, μὲ κάθε τρόπο) ἐκφράζει τὸν ἔρωτά του, φανερώνει τὴν ἀγάπη του, ἔτσι κ’ ἐσύ.
Ἂν εἶσαι Χριστιανός, ἂν αἰσθάνεσαι ἀγάπη γιὰ τὸ Χριστό, νὰ τὸν ὁμολογῇς παντοῦ, νὰ τὸν κηρύττῃς θερμά.
Αὐτὸ ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πάντες• ὡμολόγησαν τὸ Χριστό.
Ποῦ τὸν ὡμολόγησαν; Ὄχι μόνο στὰ χρόνια τὰ ἥσυχα, ἀλλὰ καὶ στὰ χρόνια τὰ δύσκολα, στὰ φοβερὰ χρόνια τῶν διωγμῶν.
Τότε ἕνα ἔγκλημα ὑπῆρχε• τὸ νὰ λέῃ κανεὶς ὅτι εἶνε Χριστιανός.
Τὸ νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι εἶνε Χριστιανὸς ἀποτελοῦσε αἰτία συλλήψεώς του. Τὸν ἔπιαναν, τὸν ὡδηγοῦσαν στὸ δικαστήριο καὶ τοῦ ἔκαναν τὴν ἐρώτησι•
Εἶσαι Χριστιανός;
Τὸ νὰ πῇς σήμερα, Εἶμαι Χριστιανός, δὲν κοστίζει τίποτα• τότε τὸ νὰ πῇς,
Ναὶ εἶμαι Χριστιανός, κόστιζε τὸ κεφάλι σου!
Εἶσαι Χριστιανός; ρωτοῦσαν τότε, δυὸ λέξεις. Καὶ ἄλλοι μὲν ἀρνοῦντο, ἄλλοι δὲ ὡμολογοῦσαν καὶ ἔλεγαν «Εἶμαι Χριστιανός». Καὶ ἐφυλακίζοντο, ἐστεροῦντο τὰ δικαιώματά τους, ἀπελύοντο ἀπὸ τὶς θέσεις τους, ὑπεβάλλοντο σὲ φοβερὰ μαρτύρια, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος Παύλος (῾Εβρ. 11,33–12,2), καὶ τέλος τοὺς κατεδίκαζαν σὲ θάνατο καὶ τοὺς ἐκτελοῦσαν. Κ’ ἐκεῖνοι μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ ὡμολογοῦσαν τὸ Χριστό, δὲν τὸν ἀρνοῦντο.
Ζοῦμε βέβαια τώρα σὲ ἐποχὴ φιλελευθέρου δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, κανείς δὲ μᾶς διώκει.
Ἀλλὰ «ῥόδα εἶνε καὶ γυρίζει», ἀλλάζει ὁ κόσμος.
Δὲν ἀποκλείεται νὰ βρεθοῦμε κ’ ἐμεῖς σὲ δοκιμασία.
Φαντασθῆτε λ.χ. ν’ ἀπαγορευθῇ ὁ ἐκκλησιασμός, ὅπως ἔγινε ἀλλοῦ. Σᾶς ἐρωτῶ• ἐὰν βγῇ ἕνα τέτοιο διάταγμα καὶ λέῃ ὅτι «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ;
Οὔτε ὁ παπᾶς δὲ θὰ πάῃ!
Γιατὶ δὲν εἴμαστε θερμοὶ Χριστιανοί, δὲν ἔχουμε μέσα μας τὴ φωτιὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὥστε νὰ προτιμήσουμε τὴ θυσία. Εἴμεθα ὕλη καὶ μόνο ὕλη, κοιλιὰ καὶ ἔντερα καὶ ἔρωτες αἰσχροί, τίποτα περισσότερο.
Σᾶς ὁμιλῶ μὲ σκληρὰ λόγια.
Ἀλλὰ πρέπει ἀπὸ τώρα νὰ προετοιμάσουμε τὸν ἑαυτό μας γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως.
Κ’ ἐπειδὴ εἶνε δύσκολο νὰ φθάσουμε ἀπ’ εὐθείας στὴ μεγάλη ὁμολογία καὶ στὸ μαρτύριο, ἂς ἀρχίσουμε μὲ μικρὲς ὁμολογίες. Ποιές εἶνε οἱ μικρὲς ὁμολογίες;
Λόγου χάριν• σηκώνεσαι τὸ πρωΐ; κάνε τὸ σταυρό σου• μιὰ ὁμολογία εἶνε αὐτή, μικρὰ ὁμολογία.
Πηγαίνεις στὸ χωράφι; κάνε τὸ σταυρό σου• μικρὰ ὁμολογία εἶνε αὐτή.
᾿Επιστρέφεις, κάθεσαι στὸ τραπέζι, ἔχεις ὅλα τ’ ἀγαθὰ ἐκεῖ; κάνε τὸ σταυρό σου• μικρὰ ὁμολογία εἶνε αὐτή. ᾿
Ακοῦς τὴν καμπάνα νὰ χτυπάῃ; κάνε τὸ σταυρό σου• μικρὰ ὁμολογία εἶνε κι αὐτή.
Περνᾷς ἀπὸ ἐκκλησία; κάνε τὸ σταυρό σου• μικρὰ ὁμολογία εἶνε αὐτή.
Μπαίνεις στὸ αὐτοκίνητο; κάνε τὸ σταυρό σου.
Ποιός κάνει σήμερα τὸ σταυρό του ξεκινώντας;
Κανείς.
Κ’ ὕστερα κλαῖμε ὅταν σκοτώνων¬ται ἄνθρωποι.
Στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε τροχαῖα δυστυχήματα ὅσα σὲ καμμιά ἄλλη χώρα• γιατὶ μπαίνουν στὰ αὐτοκίνητα ὄχι μόνο χωρὶς σταυρὸ ἀλλὰ καὶ μὲ βλαστήμιες.
Πρὶν πιάσῃς τὸ τιμόνι κάνε τὸ σταυρό σου• μικρὰ ὁμολογία τῆς πίστεως εἶνε.
Πᾷς στὸ καφενεῖο, ἀκοῦς τὸν ἄλλο νὰ ὑβρίζῃ τὸ Χριστό, τὸ Θεό, τὴν Παναγία; ἔχεις γλῶσσα; νὰ ὑπερασπισθῇς!
Ἂν ὕβριζε τὸν πατέρα ἢ τὴ μάνα σου, τί θὰ ἔκανες; ἔτσι θὰ σιωποῦσες;
Ἂν πιστεύῃς, δεῖξε τὴν πίστι σου.
Ἂς ὁμολογοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὸ Χριστὸ παντοῦ καὶ πάντοτε.
Γι’ αὐτὸ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ γλῶσσα.
Τὰ ζῷα δὲ μιλᾶνε• ὁ ἄνθρωπος μόνο ἔχει αὐτὸ τὸ προνόμιο.
Καὶ λέμε τόσα λόγια.
Ἂν μετρήσῃς, μέσα σὲ μιὰ μέρα ἄλλος λέει 100 λέξεις, ἄλλος λέει 500, ἄλλος 600, ἄλλος 1.000• γιὰ ἔρωτες, γιὰ γυναῖκες, γιὰ συνοικέσια, γιὰ διαζύγια, γιὰ φαγητά, γιὰ ροῦχα, γιὰ λεφτά, γιὰ σπίτια, γιὰ κόμματα, γιὰ ὅ,τι φανταστῇς.
Ἀπ’ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ πριόνι τὸ στόμα• ἀλλ’ οὔτε μιὰ λέξι γιὰ τὸ Χριστό! Τίποτα. Ἂν τὸν ἀγαπᾷς τὸ Χριστό, ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη σου;
Ὅ,τι ἀγαπάει κανείς, τὸ λέει, δὲ ντρέπεται, δὲ δειλιάζει.
Δυστυχῶς ὅμως δὲν εἴμαστε μόνο δειλοί. Ἀντὶ ν’ ἀκούγεται ὁμολογία, ἀκούγεται βλασφημία. Θεέ μου, πῶς μᾶς ἀνέχεσαι!
Ἕνα σκύλο ἔχεις, τοῦ πετᾷς ἕνα κόκκαλο, καὶ κουνάει τὴν οὐρά του, σὰ νὰ λέῃ•
Εὐχαριστῶ, ἀφεντικό. Κ᾽ ἐμεῖς, ποὺ δεχόμαστε τόσα δῶρα, ποιό εἶνε τὸ εὐχαριστῶ; Εἴμαστε ἀγνώμονες, ἀχάριστοι.
Ν’ ἀγαπᾷς τὸ παιδί σου, ν’ ἀγαπᾷς τὸν ἄντρα σου, ν’ ἀγαπᾷς τὴν οἰκογένειά σου, ν’ ἀγαπᾷς τοὺς ἀνθρώπους• ἀλλὰ παραπάνω ν’ ἀγαπᾷς τὸ Χριστό• ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας• ἀμήν.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/blog-post_403.html

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»

Η 1η Κυριακή χωρίς Θεία Λειτουργία – ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !!!

Συμβουλές για το σφράγισμα – Πατὴρ Σάββας Ἀχιλλέως

ΕΥΓΕ τους! Α Ξ Ι Ο Ι ! ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ νά βρεθούν ΜΙΜΗΤΕΣ!

Θεσσαλονίκη: Ιερείς ανέβηκαν σε …βουνό και λειτούργησαν!

Β Ι Ν Τ Ε Ο
https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/03/maxresdefault-15-350×250.jpg

Άξιοι!!! Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 22/3/2020

Ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας – Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ζαφείρης

Το εμβόλιο για τον Κορωνοϊο βρέθηκε! Θερμό επεισόδιο Γ΄.

Κλείστε τα αυτιά σας – Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης

π.Δημήτριος Αγίων Ισιδώρων – Τι θα κάνουμε στα γεγονότα που θα έρθουν – Η Ελλάδα θα δοξαστεί

https://katihisis.blogspot.com/

Αγία Ανυπακοή:
Να το ακούσουν ο Πατρ. Βαρθολομαίος, ο Αρχ. Ιερώνυμος & ο Θεσ/νίκης Άνθιμος [ΒΙΝΤΕΟ]

odysseiatv.blogspot.com

Τα πάντα ΟΛΑ, εντελώς ….Τ Υ Χ Α Ι Α !!!!!
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *