Ἐπίσκοποι Ἐκκλησίας ἤ Ἐπίσκοποι Ὑγείας;;;(Βίντεο)

5/5 (3)

=π.Δ … ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Ἂς μὴν εἴμαστε <Άγιοι>, ζῶα ἄφωνα, φύλακες κοιμισμένοι, μισθωτοὶ ποὺ τὸ βάζουν στὰ πόδια μόλις δοῦν τὸ λύκο, ἀλλὰ ποιμένες ἄγρυπνοι καὶ εὐσυνείδητοι….. …

Ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Κικίλιας ἀνακοίνωσε τήν καθολική Ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν ἐμβολίων πού θέλουν νά κάνουν σέ ὅλο τόν Ἑλληνικό λαό!Ἐμβόλια τά ὁποῖα ὑποκριτικά δέν θά εἶναι ὑποχρεωτικά… ἀλλά διά τῆς πλαγίας, πονηρᾶς καί ἀνειλικρινοῦς ὁδοῦ θά εἶναι τελικῶς ἐπιβεβλημένα, μιά πού μία μακρά λίστα κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῶν πολιτῶν πού θά ξετυλιχθεῖ βαθμηδόν ἐν καιρῷ δέν θά μπορεῖ νά διεκπεραιώνεται χωρίς παραστατικό covid-pass ὅπως· μετακινήσεις σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς-ταξίδια ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος, ἐγγραφή τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, προτεραιότητα στήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ἄ.!Μέσα σέ αὐτήν τήν Ἐκστρατεία ὁ κ. Κικίλιας ἀνακοινώνει ὡς συμμετέχοντες ἅπαντες!Ὅλα τά κόμματα, ὅλη τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τούς Ἰατρικούς καί Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τά Ἐπιστημονικά Ἐπιμελητήρια κ.λ.π…., τίς Μ.Κ.Ο. (αὐτές εἰδικά προσφέρουν τόσα καί τόσα στήν πατρίδα μας μέχρι βαθμοῦ ἀναιμάκτου ἐθνικῆς ἁλώσεως…) καί φυσικά τήν Ἐκκλησία, μάλιστα τήν τελευταία στίς πρῶτες θέσεις ἀναφορᾶς!

Ἀκοῦστε στό παρακάτω βίντεο, ἰδιαιτέρως ἀπό τό 0:50 καί μετά:

Κικίλιας: Ξεκινά εθνική εκστρατεία εμβολιασμού!!! Εκκλησία, Κόμματα, ΜΚΟ, όλοι μαζί!!!!!!!!!!!!!!!!

Ἐδῶ καταντήσαμε.Ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία νά γίνει ἕνας κοσμικός φορέας «κατηχήσεως» ὑπέρ σωματικῆς ὑγείας καί μάλιστα ἐν μέσῳ μίας ἀμφιλεγόμενης πανδημίας πού ἔχει διχάσει τήν παγκόσμια ἰατρική κοινότητα κι ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες καί ὑπέρ ἑνός ἀμφιλεγόμενου ἐμβολίου γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐνστάσεων σχετικά μέ τό περιεχόμενό του, τήν ἠθική του καί τίς ἐνδεχόμενες παρενέργειές του, ἰδιαιτέρως δέ διότι δέν δοκιμάσθηκε γιά 5-10 χρόνια πού εἶναι τό σύνηθες στίς περιπτώσεις ἐμβολίων.Ἐνδεικτικά παραθέτω ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα αὐτῶν τῶν ἐνστάσεων:

«Τρίτος Κόσμος θα γίνουμε; Η Pfizer κατηγορήθηκε από τη Νιγηρία, για φερόμενη διεξαγωγή παράνομων δοκιμών σε παιδιά ενός φαρμάκου κατά της μηνιγγίτιδας που τα σκότωσε ή τα έκανε ανάπηρα.

H Nιγηρία διεκδίκησε 7 δις δολάρια αποζημίωση»:   ΕΔΩ


Δεῖτε τήν Πρόεδρο Ἑλλήνων Ἰατρῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού δέν θέλει νά βάλει τό ἐμβόλιο γιατί ὑπάρχουν «γκρίζες ζῶνες» καί γιατί ἔχει ἠθική ὑποχρέωση στούς ἀσθενεῖς της, ἐδῶ:

Δεν θα κάνω τώρα το εμβόλιο, υπάρχουν γκρίζες ζώνες στην ενημέρωση (Σονίδου)

Δεῖτε τί λέει παγκοσμίου φήμης γιατρός στό βίντεο ἀπό ΕΔΩ:


Οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες εἶναι ἐντεταλμένοι ἀπό τόν Θεό γιά νά εὐαγγελίζονται τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο (λαϊκούς καί κοσμικούς) κατηχῶντας ὀρθοτομοῦντες τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας κι ἐπιστρέφοντας ψυχές, γιά νά τελοῦν τά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀκατάπαυστη Λατρεία Του καί γιά νά ὁδηγοῦν τό ποίμνιό τους στήν σωτηρία.Ἐμεῖς οἱ λαϊκοί δέ, ὀφείλουμε νά πειθόμεθα στούς ἐκκλησιαστικούς μας ἡγέτες καί νά τούς ὑπακοῦμε, ὑπό τήν προϋποθέση νά ἐργάζονται ἐπαγρυπνοῦντες νυχθημερόν ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ, κατά τό·«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε· αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13, 17).

Ἡ ψυχή μας εἶναι αἰώνια, σώζεται ἤ κολάζεται.

Ὁδηγεῖται στήν κόλαση ἤ στόν Παράδεισο.Ἡ ὑγεία μας εἴτε εἶναι καλή εἴτε εἶναι κακή, θά ὁδηγήσει τό σῶμα μας στόν τάφο.Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα ὥστε νά προεξάρχει σέ ἐπίγειες καμπάνιες καί μάλιστα χρηματοδοτούμενες ἀπό νεοταξίτες καί τούς κολοσσούς τους τύπου Γκέητς, Σόρος, Ρόκφελλερ κ.λ.π., οὔτε ὑφίσταται γιά νά προωθεῖ καί νά ἐξυπηρετεῖ ὕποπτες ἀτζέντες τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τύπου μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀπόλυτος ἠλετρονικός ἔλεγχος, ψηφιακή σκλαβωμένη κοινωνία, μετανθρωπισμός κ.λ.π.!Πῶς οἱ ἐκκλησιαστικές μας ἡγέτες ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη νά κάνουν ἐκστρατεία ὑπέρ ἑνός ἐμβολίου πού δέν γνωρίζουν τί περιέχει καί ποῦ στοχεύει καί μετά ἀπό τόσα σκοτεινά σημεῖα πού ἦλθαν στό φῶς κι ὀφείλουν νά προβληματίσουν τήν κοινή λογική;Καί πῶς κάνουν τυφλή ὑπακοή σέ πολιτικούς ἡγέτες καί «εἰδικούς» πού κλείνουν τίς Ἐκκλησίες, κωλύουν τήν Λατρεία τοῦ Θεοῦ μέ ἀπαγορευτικό μετοχῆς ὅλων τῶν πιστῶν, βλασφημοῦν τά θεῖα ποικιλοτρόπως (π.χ. ἀπαγόρευση ἀσπασμοῦ εἰκόνων, λειψάνων κ.ἄ.) καί κυρίως πολεμοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;Ὅταν ἡ ὑπηρεσία τῆς ὑγείας τοῦ σώματος βλάπτει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί κυρίως προσβάλλει τόν ἴδιο τόν Θεό, τότε ὁ Χριστιανός πρέπει νά κάνει τήν ἐπιλογή του·«Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδήση, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῆ;» (Ματθ. 16, 26).

Τό είδα>>> Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΟ. πατηρ Βασιλειος ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *