Τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ!……Κέντρα εμβολιασμού οι Εκκλησίες! Τι είπαν Ιερώνυμος – Κικίλιας – Οι πρώτες μητροπόλεις (ΦΩΤΟ)

4.25/5 (4)

=π.Δ… Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΙΝ, ΑΚΟΥΕΤΩ – ΚΑΙ ΝΟΥΝ, ΝΟΕΙΤΩ….

Ἡ παρακάτω ὁμιλία καί κάποια ἄκρως σημαντικά ἀποσπάσματα πού θά παραθέσω ἀπομαγνητοφωνημένα (προσέξτε ἰδιαιτέρως τά τελευταῖα) ἀποτελεῖ μία ἀπάντηση γροθιά γιά τόν οἰκουμενιστικό κατήφορο,,,,

,,,γιά τόν δυτικό ἀνθρωπισμό (βλέπε καί σύγχρονο ἀναβαθμισμένο οὐμανισμό τύπου τρανσχιουμανισμός-μετανθρωπισμός-ὑπερανθρωπισμός καί τελικά ἀπανθρωπισμός!), γιά τούς μεταπατερικούς θεολόγους, γιά τήν ἐξ Εὐρώπης ἀλλοτρίωση τῶν πολιτικῶν καί τοῦ λαοῦ μας, καθώς καί γιά τούς Ποιμένες πού παραδίδουν τά δόγματα, τίς ἐκκλησίες καί τά πρόβατα στούς λύκους καί στούς λάκκους τῶν δυτικῶν λεόντων τῆς μασονίας καί τοῦ σιωνισμοῦ (καί τελικά… τοῦ ἑωσφορισμοῦ)!

Ἐν ὀλίγοις, ἡ παροῦσα ὁμιλία ἀποτελεῖ μία γροθιά στό στομάχι ὅλων μας καί μᾶς φέρνει ἅπαντες πρό τῶν εὐθυνῶν μας καί τῶν συνεπειῶν τῆς στάσεώς μας!

Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος Μυτικληναῖος, ὁ φωτισμένος αὐτός Γέροντας ἀποκαλύπτει τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν σάρκα, ὅπως θά περίμεναν πολλοί, ἀλλά μέ τά ὀρθά δόγματα καί τήν Πίστη, δηλαδή ξεκάθαρα μέ τό ὀρθόδοξο πνεῦμα!

Λέγει σχετικά μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα καί τά δυτικά κι εὐρωπαϊκά οὐμανιστικά καί φιλοσοφικά δηλητήρια·

«Οἱ Ἕλληνες πού σπούδασαν ἔξω καί δέν εἶχαν ζήσει τίς λαχτάρες τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά ζοῦσαν στήν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης κι ἐκεῖ ἐσπούδαζαν, αὐτοί εἶχαν πρό πολλοῦ χάσει τήν Ἑλληνική τους καί τήν Ὀρθόδοξή τους ταυτότητα.

Ναί, μέν, ἴσως νά πίστευαν ἀκόμη στό θέμα ‘Ἑλλάς’, ἀλλά δέν πίστευαν πιά ὅμως στό θέμα ‘Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία’, διότι εἶχαν ὑποστεῖ πολλή φθορά ἔξω στήν Εὐρώπη.

Καί ἡ Ἑλληνική τους ἀκόμα πίστις, ἀγάπη κι αὐτή εἶχε ὑποστεῖ φθορά.

Μήν τό ξεχνᾶμε.

Ἀλλά αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὅμως θέλησαν ἀλλοτριωμένοι ἀπό τίς λαχτάρες, ὅπως σᾶς εἶπα, τοῦ λαοῦ μας καί τίς περιπέτειές του, θέλησαν ὅταν ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώθηκε, θέλησαν νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα καί νά τόν κυβερνήσουν τόν λαό μας.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅμως εἴχανε μείνει ἤδη ξένοι στά αἰσθήματα τοῦ λαοῦ καί προσπάθησαν νά μεταφέρουν στήν Ἑλλάδα τόν εὐρωπαϊκόν δυτικόν ἀνθρωπισμόν, μέ τόν ὁποῖον θά ἀντικαθιστοῦσαν τήν Ἐκκλησία».

«Ἐξάλλου, τά τελευταῖα χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἐδοκιμάσθησαν πολλοί ἀπ’ αὐτήν τήν προσπάθεια καί πολλοί λόγιοι τοῦ Βυζαντίου εἶχαν ἤδη χωρισθεῖ.

Οἱ μέν ἐδέχοντο τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί θέσιν καί συνεπῶς ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ἀπέρρεε ὁ σωστός, θά λέγαμε, ἀνθρωπισμός, νά τό πῶ ἔτσι, δηλαδή ἡ σωστή χριστιανική ἀνθρωπολογία καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐδέχοντο ἀπ’ τήν Δύση τά καινούργια ἐκεῖνα ‘φροῦτα’ ὡς φῶτα πού ἤρχοντο δῆθεν… καί πού φυσικά αὐτοί δέν ξεκινοῦσαν ἀπό τήν πίστιν, ἀλλά ἀπό τήν φιλοσοφίαν ἤ ἀπό τόν ὀρθολογισμόν».

«…αὐτό τό ἁμάρτημα πού δέν εἶναι τι ἄλλο παρά ἀποστασία, στοιχειοθετεῖ ἀποστασίαν ἀπό τόν Θεόν καί βλέπει κανένας ὅσο περνοῦσαν οἱ δεκαετίες, τόσο τό πρᾶγμα ἐγίνετο χειρότερο!

Καί τί δέν προσέβαλλε αὐτό τό πνεῦμα!

Προσέβαλλε ἀκόμη καί τήν Θεολογική μας Σχολή Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἔβγαλε θεολόγους οἱ ὁποῖοι ἐγίνοντο μετά Ἐπίσκοποι, σημειώσατε ὅτι γιά νά γίνει κανείς Ἐπίσκοπος ἔπρεπε νά εἶναι θεολόγος καί γιά εἶναι θεολόγος ἔπρεπε νά περάσει ἀπ’ τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Ἀλλά περνῶντας ἀπ’ τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἔπαιρνε καί τά ‘φροῦτα’ τῆς Δύσεως!

Κι ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία μας ἄρχισε νά χάνει ἀπό τούς Ἐπισκόπους της σιγά σιγά τό ὀρθόδοξό της φρόνημα!

Διότι οἱ διδάσκοντες καθηγηταί πάρα πολλές φορές, πλήν ἐξαιρέσεων, δέν εἶχαν ὀρθόδοξο φρόνημα.

Αὐτό βεβαίως ἐπηρρέασε πάρα πολύ τήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου μας, ἀναμφισβήτητα.

Μέχρι, γιά νά μήν πολυπραγμονῶ, μέχρι πού μπήκαμε στήν ΕΟΚ αὐτό τό πρᾶγμα, αὐτό τό ἁμάρτημα συνεχίζει.

Διότι μπαίνοντας στήν ΕΟΚ αὐτός ὁ σκοπός ὑπῆρχε· ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τήν ὀρθόδοξον τοποθέτηση τοῦ λαοῦ μας νά εἶναι ἐκ ποδῶν!

Νά πεταχθεῖ ἔξω!

Στήν πραγματικότητα λοιπόν ἐκεῖνοι πού μᾶς κυβέρνησαν στά 160 τόσα χρόνια μέχρι σήμερα, πλήν ἐξαιρέσεων, τό ξαναλέγω, ἀπέβλεπαν ἤ λίγο ἤ πολύ ἤ συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα ἤ ἀπό πολιτική σκοπιμότητα ἤ ὄχι, τό θέμα εἶναι ὅτι ἀπέβλεψαν ὅλοι στό νά ἐξοστρακίσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν ἀπό τόν λαό μας καί νά εἰσαγάγουν τόν ὀρθολογιστικόν δυτικοῦ τύπου οὐμανισμόν-ἀνθρωπισμόν!

Κι αὐτήν τήν στιγμήν δέ στίς ἡμέρες μας, τό βλέπουμε νά καλπάζει.

Γιατί λέγω στίς μέρες μας νά καλπάζει;

Διότι ἁπλούστατα ἡ πορεία αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἀκολουθεῖ ὄχι ἀριθμητικήν καμπύλην, ἀλλά γεωμετρικήν.

Ἐκθετικήν καμπύλην, μ’ αὐτήν τήν ἔννοιαν.

Ἑπόμενον ἦταν στήν ἀρχή ὁ λαός νά ἔχει μεγάλη ἀντίσταση.

Τώρα ἡ ἀντίστασή του ὅλο μικραίνει καί μικραίνει κι ἐρχόμενο αὐτό τό πνεῦμα διαρκῶς νά ἐπιβληθεῖ, ὁ λαός πιά ἤ δέν τό καταλαβαίνει ἤ ἔτσι τοῦ ἀρέσει πιά, ἀποδέχεται αὐτό τό οὐμανιστικό πνεῦμα τῆς Δύσεως καί ἀπεμπολεῖ αὐτό πού εἶχε πατρογονικό.

Αὐτό εἶναι καί τό μεγάλο μας καί τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ λαοῦ μας!

Τώρα, ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ πνεύματος!

Ὅλα τ’ ἄλλα!

Γιά νά καταλάβατε δηλαδή τί θά πεῖ ‘ἁμαρτάνει ἕνας λαός’».

«Ἐγώ σᾶς εἶπα τό ἁμάρτημά μας, σᾶς τό εἶπα.

Εἴδατε τώρα πιά ποιό εἶναι αὐτό.

Ἀρνούμεθα πιά τήν Ἐκκλησία!

Βλέπει δέ κανείς τά τελευταῖα χρόνια συστηματικά τά τελευταῖα χρόνια, πεῖτε δέκα πεῖτε εἴκοσι χρόνια, δέν ξέρω, συστηματικά νά ὑπάρχει αὐτή ἡ προσπάθεια νά προσβληθεῖ ἡ Ἐκκλησία.

Ἐσεῖς θά πιστεύατε, ἀγαπητοί μου, ὅτι τυχαῖα μπαίνουν Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι προδίδουν τήν Πίστιν καί τήν Ἐκκλησία;

Ἐγώ θά σᾶς ἔλεγα ὅτι δέν μπαίνουν, παρά σκοπίμως!

Παρά σκοπίμως!

Εὐοδώνουν καί Πατριάρχες ἀκόμα αὐτές οἱ σκοτεινές δυνάμεις γιά νά ἐξωθήσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Νά τήν ἁλώσουν!

Ναί, ναί!

Οὔτε καινούργια πράγματα λέω, οὔτε πρωτοφανῆ.

Λίγο πολύ τά’ χετε διαβάσει καί τά ξέρετε.

Προωθοῦν σέ μεγάλες θέσεις, ἱερατικές, ἀνθρώπους πού ξέρουν ὅτι θά τούς ἐπιβάλλουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις τήν θέλησή τους γιά νά προσβάλλουν τελικά τήν Ἐκκλησία.

Ἡ Μασονία ἔχει δουλέψει πάνω στόν τομέα αὐτόν φοβερά!

Φοβερά ἔχει δουλέψει».

«Προσέβαλαν τήν Ἐκκλησία ἐκ τῶν ἔσω. Ἔβαλαν ἀνθρώπους κατά καιρούς νά διοικοῦν τήν Ἐκκλησία πού δέν εἶχαν καμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία.

Ἐδῶ εἶναι τό μέγα δυστύχημα.

Καί σάν συμπέρασμα, ἐγώ θά σᾶς ἔλεγα τό ἑξῆς ἀγαπητοί μου.

Αὐτήν τήν στιγμή, ὁ λαός ἄς φροντίσει νά ποιμάνει τόν ἑαυτόν του, γιατί ἐμεῖς δέν εἴμεθα σέ θέση νά σᾶς ποιμάνομε.

Λυποῦμαι πού τό λέγω.

Φροντίστε νά σωθεῖτε!

Φροντίστε νά σωθεῖτε!».

Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία, ἐδῶ:

Τό είδα>>> Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Κέντρα εμβολιασμού οι Εκκλησίες! Τι είπαν Ιερώνυμος – Κικίλιας – Οι πρώτες μητροπόλεις (ΦΩΤΟ)

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τον εμβολιασμό των Ελλήνων αλλά και το κατά πόσο η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει σε αυτούς συζήτησαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είχε  ο Βασίλης Κικίλιας σήμερα, Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, με βασικό θέμα συζήτησης τον ερχομό του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την συνάντηση και του ευχήθηκε υγεία, ενώ τόνισε πως βρισκόμαστε στην καρδιά της μάχης.

Ζήτησε, επίσης, «αυτές τις άγιες ημέρες η Εκκλησία να συμπαρασταθεί στην οργανωμένη Πολιτεία, σε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας, να τους φροντίσουμε».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την χαρά του για την συνάντηση με τον υπουργό και θέλησε, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, να συνεχάρη και να ευχαριστήσει το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων που αγωνίζονται καθημερινά, ενώ έκανε λόγο για την αυτοθυσία των ανθρώπων αυτών χαρακτηρίζοντάς τους λειτουργούς της αγαθοεργίας.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στην ανάγκη συνεργασίας με την Πολιτεία για τον εμβολιασμό και υπογράμμισε ότι ενώ θα ήθελε να είναι ο πρώτος που θα εμβολιαστεί οι θεράποντες ιατροί του δεν του το επιτρέπουν ακόμη λόγω της περιπέτειας με την υγεία του.

Επεσήμανε, όμως, ότι συμβολικά κάποιος από τους Αρχιερείς θα είναι εκεί από την πρώτη μέρα για να εμβολιαστεί.

Οι Ναοί της Αρχιεπισκοπής θα τεθούν στη διάθεση της πολιτείας, ώστε οι εκκλησίες να γίνουν κέντρα εμβολιασμού και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι μητροπολίτες (Σύρου, Ν. Ιωνίας, Χίου, Ναυπάκτου, Ιωαννίνων κ.ά.).

Επιμέλεια: ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *