ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ(Βίντεο)

5/5 (6)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Υπάρχει ακόμα κάποιο παιχνίδι μέσα στην πλοκή για να αμβλυνθεί η αγωνία της βασανιστικής ώρας.
Και τα σκηνικά, ακόμα και από την έλευση του Αντιχρίστου, στήνονται με τεχνολογικά επιτεύγματα.

Στο βίντεο περιγράφεται ότι: «Σήμερα δεν έχουμε κανένα έγκλημα, καμία ασθένεια, κανένα πόλεμο, καμία γήρανση, κανένα πόνο. Κάθε ένας από μας είναι γενετικά σχεδιασμένος ώστε να ταιριάζει τέλεια στη θέση μας στην κοινωνία. »

Το Παγκόσμιο Κράτος βρίσκεται στην οθόνη όλων – όπου η τέχνη, η ακτινογραφία της κοινωνίας – δεν έχει πλέον μια θέση.

Δεν υπάρχει τίποτα για να αποκαλύψουμε όταν την αλήθεια σκοτώνει μια εγκληματική συμμορία της αστυνομίας του Παγκόσμιου Κράτους.

Είναι το παρασκήνιο για τον Αντίχριστο, για τον οποίο διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι θα είναι Εβραίος, σε συνύπαρξη με το Μεσσία Ιησού Χριστό.

Στο βίντεο: «Καθένας από εμάς είναι γενετικά σχεδιασμένος ώστε να ταιριάζει τέλεια στη θέση μας στην κοινωνία.» «Είχαμε μόνο ερωτευμένους-χαζοχαρούμενους από τη στιγμή που κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Έτσι είναι στάση για όλα τα Δυτικά και όλα που εισάγονται και  με μια τέτοια επιθυμία να επιστρέψει σε ένα φανταστικό παρελθόν με τις παραδοσιακές αξίες, ό, τι κι αν ήταν ».

Όπου κάθε μορφή συλλογικής ταυτότητας – εθνικής, θρησκευτικής, και φύλου – εξολοθρεύεται.

Προσθέστε στο μείγμα Ένα Παγκόσμιο Νόμισμα, το Bitcoin θα μπορούσε να ταιριάζει με την περίπτωση.

Και ύστερα ένα παγκόσμιο σύστημα πληρωμών – Swift, Εγγυητικές επιστολές, Forex- (μια επιχείρηση των Rothschild), και η πρόβα αρχίζει.

Έχετε εμβολιαστεί; Τσιπς; Εκτύπωση με δάχτυλο; Έλεγχο ίριδας;

Δεν υπάρχει απαραίτητη εμπειρία. Απλώς εμπρός στο σκηνικό με σκοπό να ευχαριστήσετε. Αλλά κρατήστε τις σκέψεις σας για τον εαυτό σας.

Ξέρετε το σενάριο, μην το χαλάσετε, υπάρχει ένας αλγόριθμος να που πρέπει να ακολουθηθεί.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το αίμα των νέων μπορεί να χαρίσει στους ηλικιωμένους και πάλι την νεότητα, modern vampire.

Οι αναφορές ποταμών, βροχής και υδάτινων όγκων να γίνονται κόκκινοι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν συγκλονίσει τους βιβλικούς μελετητές που προειδοποιούν ότι το φαινόμενο είναι ένα σημάδι που έχουμε φτάσει στο τέλος των χρόνων όπως προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης.

Αποκ. 8,8      Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ερρίφθη με ορμήν εις την θάλασσαν κάτι σαν μεγάλο βουνό, που εκαίετο. Και έγινε το εν τρίτον της θαλάσσης αίμα.

Αποκ. 8,9     Και απέθανε το εν τρίτον από τα κτίσματα, που υπάρχουν εις την θάλασσαν και έχουν ζωήν και το εν τρίτον των πλοίων, που πλέουν εις τας θαλάσσας, κατεστράφη ολοκληρωτικώς. (Μετά την ξηράν επηκολούθησε θεομηνία και εις την θάλασσαν).

Ματθ. 24,14        Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.

Ματθ. 24,30         Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σημείον του υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν πολλήν.

Ματθ. 24,36          Ως προς δε την ημέραν εκείνην και την ώραν της δευτέρας παρουσίας και της μεγάλης κρίσεως κανείς δεν γνωρίζει τόποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει μη μόνον ο Πατήρ.

Ματθ. 24,40           Τοτε δύο θα είναι στον αγρόν, ο ένας, ο δίκαιος, παραλαμβάνεται από τους αγγέλους στον ουρανόν και ο άλλος αφίνεται, δια να τιμωρηθή.

Α Κορ. 15,52         Και θα γίνη αυτό ακαριαίως, ώσπου να ανοιγοκλείση το βλέφαρον, όταν θα ηχήση η τελευταία σάλπιξ του ουρανού• διότι τότε θα σαλπίση ο άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Οσοι δε τότε ζώμεν θα υποστώμεν αμέσως ριζικήν αλλαγήν.

Β Θεσ. 2,1            Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, ως προς την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της συγκεντρώσεως ημών πλησίον του,

Β Θεσ. 2,2           να μη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειμενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισμα του πνεύματος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δια των οποίων σας ειδοποιούμεν τάχα ημείς, ότι έχει φθάσει η ημέρα του Χριστού.

Β Θεσ. 2,3          Λαβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον• διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθη, εάν προηγουμένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας των αμαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ’ εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτίαν, ο υιός της απωλείας,

Β Θεσ. 2,4        ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός.

Β Θεσ. 2,9         Αυτού δε του ανθρώπου της ανομίας η παρουσία και η εμφάνισις θα γίνεται τότε με κάθε δύναμιν, με σημεία και τέρατα ψευδή και διαβολικά, τα οποία θα ενεργή ο διάβολος, που θα χρησιμοποιή αυτόν σαν όργανόν του.

Β Θεσ. 2,10        Θα γίνη ακόμη η εμφάνισίς του με κάθε μέσον και είδος απάτης, που θα είναι καρπός της αδικίας, που θα επικρατήση μεταξύ εκείνων που θα είναι προωρισμένοι εξ αιτίας των δια την απώλειαν, επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και κάμουν κτήμα των την αλήθειαν, δια να σωθούν.

Β Θεσ. 2,11         Και δια τούτο θα παραχωρήση ο Θεός να έλθη και εκδηλωθή εις αυτούς ενέργεια πονηρά, δια να πιστεύσουν αυτοί στο ψεύδος,

Β Θεσ. 2,12         και έτσι να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστευσαν εις την αλήθειαν, αλλ’ εδέχθησαν και ηκολούθησαν με ευχαρίστησιν και προθυμίαν την αδικίαν.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *