«ο μη ων μετ’ εμού κατ’ εμού εστι» ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ : «ΟΤΑΝ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ… ΕΛΕΟΣ»

5/5 (8)

Ο Σεβασμιότατος Κυθήρων, Σεραφείμ, απέστειλε μια αγωνιώδη επιστολή στην Ιερά Σύνοδο επισημαίνοντας ότι γα πρώτη φορά στην ιστορία της Ορθοδοξίας και μάλιστα εν καιρώ Σαρακοστής, παίρνονται μέτρα να μπουν λουκέτα στους ναούς και ζητά την επείγουσα σύγκληση της Ιεραρχίας όλων των μητροπολιτών για να επανεξεταστεί το ζήτημα πριν είναι πολύ αργά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝΤ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ ΑΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359FAX :2736031202
Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2020Ἀριθ. Πρωτ.:
130
ΠρόςΤήν Ἱεράν Σύνοδοντῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου 14115 21 Ἀθήνας
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:Εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, Ἀριθ. Φύλλου 42, ΤεῦχοςΠρῶτο τῆς 25
ης
Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη ΝομοθετικοῦΠεριεχομένου μέ θέμα :
«Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καίπεριορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ»
. Εἰς τό πρῶτον ἄρθρον «Μέτραπρόληψης, ὑγειονομικῆς παρακολούθησης καί περιορισμοῦ τῆςδιάδοσης τῆς νόσου» καί εἰς τήν παραγρ. 2 (στ) ἀναφέρεται ὅτι : «Τάμέτρα αὐτά συνίστανται (στ) στήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆςλειτουργίας σχολικῶν μονάδων καί πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικῶνδομῶν, φορέων καί ἱδρυμάτων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, κάθε τύπουκαί βαθμοῦ,χώρων θρησκευτικῆς λατρείας
» …κ.λπ.Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆςλατρείας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς τήν λειτουργίαν τῶν ἹερῶνΝαῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας, εἶναι πρωτοφανής εἰς τά δεδομένα τῆςὈρθοδόξου Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας καί ἀσυμβίβαστος πρός τήνὈρθόδοξον Παράδοσίν μας. Οὔτε ἡ Θεία Λατρεία, οὔτε ἡ Θεία

Κοινωνία εἶναι ποτέ δυνατόν νά καταστοῦν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι ἐπενεργεῖ καί ἐπισκιάζει τούς πιστούς ἡ ΘείαΧάρις. Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καί ἀβίαστος. Πρόσωπαὑπερήλικα ὑψηλοῦ κινδύνου δύνανται συμβουλευόμενα τούςἰατρούςτων νά περιορίζωνται εἰς τήν οἰκίαν των ἄχρι καιροῦ. Θάεἶναι ὀλιγοπιστία ἤ ἀπιστία ἐάν κλείσωμεν τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας, στοιχούμενοι εἰς τήν ἐν θέματι νομοθεσίαν,στεροῦντες τούς πιστούς τοῦ πνευματικοῦ καί ψυχικοῦ Ἰατρείου,οἷον τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός. Ἐάν ἐξαρθῇ, παρ’ ἐλπίδα, ἡ ἐπιδημικήαὕτη νόσος ὑποχρεούμεθα καί ἡμεῖς νά κλείσωμεν ἄχρι καιροῦ τάΠνευματικά Κέντρα ἤ τάς αἰθούσας ὁμιλιῶν, ποτέ ὅμως τούς ἹερούςΝαούς μας.Διά ταῦτα ὑποβάλλω θερμήν παράκλησιν ὅπως ἡ Ἱερά ἡμῶνΣύνοδος, ἐπιλαμβανομένη ἐγκαίρως τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦθέματος, ἐπικοινωνήσῃ τό συντομώτερον μετά τῶν ἁρμοδίων καί ἐπιστήσῃ τήν προσοχήν αὐτῶν εἰς τό εὐαίσθητον αὐτό θέμα ἵναὁρίσωσιν ἄλλως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς λειτουργίαςχώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐπιδεινουμένης τῆς ἐπιδημίας τοῦκορωνοϊοῦ.Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ταπεινῶς εὐλογημένην καί εἰρηνικήν τήν ἱεράν περίοδον τῆς Ἁγίας καί ΜεγάληςΤεσσαρακοστῆς, διατελῶ,Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ὁ Μητροπολίτης† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ
Ὑστερόγραφον 16
η
Μαρτίου 2020.Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε. Ἅγιοι Συνοδικοί.
Εὐλογεῖτε˙

Ἐπιτρέψατέ μοι, προκειμένης τῆς σημερινῆς ἐκτάκτουΣυνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., νά ἐπαναλάβω τήν ἀποστολήν τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου ἐγγράφου μετά τοῦ παρόντος Ὑστερογράφου.Ἔχων ὑπ’ὄψιν τήν πολλαχόθεν, καί κυρίως ἐκ τῆς Κρατικῆς ἡγεσίας, ἀσκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας εἰςτούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς μας διά προληπτικούςλόγους εἰς καταπολέμησιν καί ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐμμένων εἰς τά διαλαμβανόμενα εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφόν μου,βαθυσεβάστως προάγομαι νά παρακαλέσω θερμῶς Ὑμᾶς καί τήνπερί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διά τά ἑξῆς:1.Θερμοτάτην παράκλησιν ὑποβάλλω ἵνα ἐμμείνῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος εἰς ὅσα ἀπεφασίσθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν μετά τήν πρόσφατον ΤακτικήνΣυνεδρίαν Αὐτῆς (Ἀνακοινωθέν, Συνοδική Ἐγκύκλιος,Δέησις) καί οὐδέν πλέον. Ἐν τοῖς πράγμασι ὁ λαός τοῦΘεοῦ ἄχρι σήμερον εἴτε ἀπέχει διά προληπτικούςλόγους, ὅταν ὑφίστανται σοβαροί λόγοι ὑγιείας, εἴτεσυμμετέχει εἰς τήν Θείαν Λατρείαν καί τήν ΘείανΚοινωνίαν ἀθρόως καί ἀφόβως , ὑποκινούμενος ὑπό τῆςθερμῆς πίστεώς του, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως. Μήστερήσωμεν, πρός Θεοῦ, τούς Χριστιανούς μας τῶνπνευματικῶν εὐκαιριῶν τῆς Θείας Λατρείας καί τῆςΘείας Κοινωνίας. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος ΚαθολικήἘκκλησία ἐλευθέρως προσκαλεῖ, ἀλλά δέν ἐκβιάζει καί δέν ὑποχρεώνει κανένα. Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας (ἡΠνευματική Κιβωτός, τό Ἱερόν Θεραπευτήριον, τόψυχικόν Ἰατρεῖον) καί ἄλλα τά διάφορα καταστήματα,Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι΄αὐτόντόν λόγον δέν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντός τῶνἹερῶν Ναῶν, ἀλλά ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός.2.Ἐάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶνἹερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τήνἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τήν ἀναλάβῃ ἡἹεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔκτακτονσύγκλησίν Της
*
, καί 3.Οὐδέποτε εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν ἐλήφθητοιοῦτον γενικόν μέτρον. Εἰς τήν Βασιλίδα τῶν πόλεωνκαθιερώθη ἡ ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τήν

πρώτην (1ην) Αὐγούστου, ὅτε ἐλιτανεύετο ὁ ΤιμίοςΣταυρός, τό Πανάγιον Ξύλον, ἀπό Ἱερόν Ναόν εἰς ἹερόνΝαόν (καθ΄ὅλον τόν Δεκαπενταύγουστον) εἰςἀποτροπήν τῶν λοιμικῶν νόσων καί λοιμωδῶνἀσθενειῶν. Καί ἡ ἑορτή αὐτή ὑφίσταται μέχρι σήμερον.Ταπεινήν πρότασιν ὑποβάλλω ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆροςμας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑψωθῇ εἰς τό μέσον τῶν ἹερῶνΝαῶν μας κατά τήν προσεχῆ ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆςΣταυροπροσκυνήσεως νά παραμείνῃ εἰς τό Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦμέχρι καί τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς ἐνίσχυσιν καί πνευματικήν βοήθειαν τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.Βαθυσεβάστως
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθἠρων Σεραφείμ

Σημείωσις :
Παρά τήν ὑπ΄ἀριθ.3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶνΣυνόδου ἡ ὁποία ἀνγνώσθη τήν Β΄Κυριακήν τῶν Νηστειῶν εἰς τούςἹερούς Ναούς μας, ἀλλά καί τήν ἐξαγγελίαν τῆς συγκλήσεως τῆςἘκτάκτου Συνόδου τῆς 16
ης
Μαρτίου 2020, ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη ἡὑπ’ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείαςκαί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆςπροσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικόδιάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020».Ἡ μονομερής αὐτή ἀπαγόρευσις τῆς τελέσεως τῆς ΘείαςΛειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τοῦΕὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατά τό εἰρημένο διάστημα, παρά τήν σαφῆτοποθέτησιν καί Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου,προσκρούουσα εἰς τάς Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους, λυπεῖ βαθύτατα τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον καί συνιστᾶ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφοράν πρός τήνκαθ΄Ἑλλάδα Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατονἀντίκτυπον εἰς τάς ψυχάς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος.Ὅλοι φροντίζομεν διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς δημόσιας ὑγιείας καί τήνἀσφαλῆ ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ . Ὄχι, ὅμως, καί μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου , καθ΄ὅ ἡ κρατική ἐξουσία
«ὑπερβαίνει τά ἐσκαμμένα» .
Διά τοῦτο θεωρεῖται ἐπάναγκες πρός ἀποφυγήν ἄλλωνθλιβερῶν παραμέτρων νά συγκληθῇ τό συντομώτερον τό ἁρμόδιον διά τάσοβαρότατα αὐτά θέματα Ὄργανον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος.Τά super market, φερ’ εἰπεῖν, θά λειτουργοῦν καθ’ ὅλας τάς ὥραςτῶν Κυριακῶν, καί τῶν ἄλλων ἡμερῶν, διά νά παρέχουν τόν ὑλικόνἄρτον, ἐνῷ οἱ Ἱεροί Ναοί μας παρακωλύονται νομικῶς διά νάπροσφέρουν εἰς τούς πιστούς τόν Οὐράνιον Ἄρτον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.Ἄς τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδίστακτοι γείτονέςμας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τά σκοτεινά σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλληνορθόδοξος Λαός μας δένθά καταφύγῃ εἰς τά Ὑπουργεῖα, ἀλλά εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς. Ἄς μήντούς στεροῦμε τήν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς ΘείαςΚοινωνίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *