ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ σε προετοιμάζουν για το φθινόπωρο, να δω τους γοχατζήδες τι θα πουν στον κόσμο τους -Οι Αυλο-Κολακείες πού κ α τ α π ί ν ο υ ν οι Επίσκοποι ξεπερνούν κάθε ΟΡΙΟ λογικής καί μέτρου……. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ

5/5 (5)

Η Μ.Πρωτοσυγκελλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνιστᾶ εἰς τούς χριστιανούς….

ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ σε προετοιμάζουν για το φθινόπωρο, να δω τους γοχατζήδες τι θα πουν στον κόσμο τους 

Η Μ.Πρωτοσυγκελλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνιστᾶ εἰς τούς χριστιανούς νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως

Ανακοίνωση της Μ.Πρωτοσυγκελλίας για την Πανδημία Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ  συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι :
1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των, 2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες, 3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις, 4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, και 5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων. Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.
Φανάριον, 20 Ἰουνίου 2020Ἐκ τῆς Μεγάλης ΠρωτοσυγκελλίαςΟικουμενικό Πατριαρχείο.
Πηγή :https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com


Οι Αυλο-Κολακείες πού κ α τ α π ί ν ο υ ν οι Επίσκοποι ξεπερνούν κάθε ΟΡΙΟ λογικής καί μέτρου…….

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ 
“ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ” κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, ΠΕΡΙΠΟΥ 
….“ΑΓΙΟ”!
Του Σεραφείμ Νικολάου

Μετονομάζουν τήν Δειλία Σύνεσι καί τήν ανανδρία Περίσκεψι

Ἀπ. Παῦλος: «Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται͵ ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν͵ καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν͵ ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β’ Τιμ. δ’ 3).
(Παράφρασις. Απ. Παύλος: Θά έλθη εποχή, κατά τήν οποία, τήν ορθή καί υγιή διδασκαλία δέν θά τήν ανέχονται, αλλά, συμφώνως πρός τής αμαρτωλές επιθυμίες τους θά εντοπίσουν γιά τούς εαυτούς των αναξίους δασκάλους πού θά τούς χαϊδεύουν τά αυτιά μέ κολακείες. Καί από τήν αλήθεια θά απομακρύνουν τήν ακοή καί θά εκτρέπονται είς μύθους καί ψεύδη αντίθετα στό Ευαγγέλιο).
[Μέ σοφίσματα η “Ανυπαρξία” αποκαλείται “Χάρισμα”] Ένας Κληρικός δημοσίευσε, στίς 15/6/20, σέ μία ιστοσελίδα κάποιο ιδιοτύπως κολακευτικό κείμενο γιά τόν Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Λιάππη.
(https://arxon.gr/2020/06/o-anyparktos-ieronymos/)

Η βάσις του λόγου είναι πώς ο εν λόγω Προκαθήμενος, μοιάζει νά είναι “Ανύπαρκτος”, αλλά στήν πραγματικότητα είναι γεμάτος από πνευματική ζωντάνια καί δραστηριότητα.
Υποκρύπτεται δέ καταλυτική σύγκρισις μέ τόν “Δραστήριο” προηγούμενο Προκαθήμενο, τόν Χριστόδουλο
Συλλογιστικά, ο “Νύν”, ο Ιερώνυμος, κατ’ αντιδιαστολή μέ τόν “Πρίν”, τό Χριστόδουλου, είναι μοναδικός καί ανεπανάληπτος.
Ο συγγραφεύς του άρθρου, υφιστάμενος του κ. Ιερώνυμου, στήν ουσία μέσα από τά λόγια του παραδέχεται, ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι αληθινά “ανύπαρκτος”, αφού δέν έχει τού νά καταμαρτυρήση καί νά του παρουσιάση κανένα υπαρκτό έργο.
Ο συγγραφεύς, όντος εκτρέπεται, αφού προσπαθεί μέσα από συλλογισμούς καί σοφίσματα τήν κραυγαλέα “Ανυπαρξία”, σχεδόν νά τήν “Αγιοποιηση”.
[Τά Πέντε Μηδενικά τού κ. Λιάππη]
Μέ άλλα λόγια θέλει νά μάς πείση πώς, ο “Άφωνος”, ο “Υποτεταγμένος”, τό “Άβουλο Πιόνι”, είναι περίπου “όσιος”, ισάξιος καί εφάμιλλος τών Πατερικών μας Μορφών.
Αλλά είναι αφελής η εξιδανίκευςις τού “Σκιώδους” καί η Ουρανοποιησις ενός “Οκνού” επί Θρόνου.
Όλες οι “Ανυπαρξίες” που μνημονεύει ο συντάκτης, είναι καταγεγραμμένες εναργέστατα στήν συνείδησι τού ευσεβούς Λαού μας. 
Η λογική τών Πιστών δέν σάλεψε, ούτε παραφρόνησε ακόμη.

Ο  άγιος μητροπολίτης (μακαριστός) Αττικής καί Μεγαρίδος Νικόδημος, στα πέντε χρόνια τής Αρχιεπισκοπίας Ιερώνυμου, είχε δημοσιεύσει τεκμηριωμένο, μη απαντηθέν κείμενο. Αναφέρεται στήν, έως τότε, πενταετή απουσία καί ανυπαρξία του κ. Ιερωνύμου. 
Ο όσιος Πατήρ φωτίζει τήν αλήθεια μέ εμπνευσμένο τρόπο στό έργο «τά ΠέντεΜηδενικά».


[Πώς τά “Μηδενικά” μετεβλήθησαν εις “Άπειρο Αξιότητος”]
Σήμερα, εάν όσιος Νικόδημος, δεν είχε μετακομίση γιά τόν Ουρανό, πάλι θά μάς ενημέρωνε σχετικώς. Θα έγραφε δέ,
«Τά Δώδεκα “Μηδενικά”» «Μετεβλήθησαν εις “Άπειρο” “Αξιότητος” μέ “Εσθλά” Έργα», (όσα καί τά έτη τής ανυπάρκτου παρουσίας τού κ. Ιερωνύμου στό Θρόνο τής Πρωτευούσης τού Ελληνισμού).
Καταγράφουμε μερικά από τά “Ηράκλεια” Κατορθώματα τού ατόμου, μέσω τών οποίων τά “Μηδενικά” μετεξελίχθηςαν εἰς “Άπειρο Αξιότητος”,
1.      «Συμφωνία “ΤσιπροΙερωνύμου”, γιά τήν απόλυσι από τό Δημόσιο όλων των Κληρικών… πλήν τών Επισκόπων.
2.      Εκκωφαντική σιωπή και συνοδοιπορία γιά τό προδοτικό ξεπούλημα τής Μακεδονίας, μέ τήν διαβόητο “Συμφωνία των Πρεσπών”.
3.      Αγιοπνευματική βλασφημία, μέ τήν αναγνώρισι τών αιρετικών Παπικών ως “Εκκλησία” στήν  αντικανονική “ΨευτοΣύνοδο” τού Κολυμβαρίου (Ιούνιος 2016). Μέ πρωτοφανή απαγόρευσι συμμετοχής όλων τών Επισκόπων, καί, παντελή απουσία των Τοπικών Εκκλησιών τού 90% τών Ορθοδόξων.
4.       Συμπόρευσις στό Εκκλησιολογικό Έγκλημα τής αποκαλουμένης «ΟυκρανικήςΑυτοκεφαλίας» τών Αχειροτονήτων “Ψευδ-Επισκόπων”, ενός συνδυασμένου Αμερικανογενούς καί Ναζιστογενούς Συστήματος.
5.      Δουλικό σφράγισμα τών Ι. Ναών κατά τή Μεγάλη Εβδομάδα καί απαγόρευσις τής Πασχαλινής Θ. Κοινωνίας.
6.      Ανυπαρξία αντιδράσεως στόν σοδομισμό τού λεγομένου “Γάμου Φιλ-Ομοφύλων” (Ομοφυλοφίλων).
7.      Αφωνία στά ποικιλώνυμα “ΣύμφωναΣυμβιώσεως” Ετεροφύλων και διεστραμμένων Φιλ-Ομοφίλων.
8.      Αποδοχή τής “Νεο-Βαρβαρικής” Ειδωλολατρικής καύσεως των νεκρών, εις Κλιβάνους καί “Κρεματόρια”.
Άξιος … μυριόστομα. Τό “Μηδέν” μετεβλήθη εις “Άπειρο”.

[Τή εγκλήματα τά βαπτίζουν κατορθώματα]
Γνωρίζουμε καλώς πώς, δίπλα στά Χαρίσματα γειτνιάζουν τά Ελαττώματα. Επί πλέον, οι αρετές ομοιάζουν μέ φλόγα, όπου γύρω της πετοῦν ως πεταλούδες τά Αμαρτήματα καί τά Ελαττώματα.
Γι’ αυτό τό λόγο πολλοί αφελείς αυλοκόλακες, μερικά Ελαττώματα τά μετονομάζουν στανικώς “Χαρίσματα”. Στήν προκειμένη περίπτωσι έχουμε πλήρη εφαρμογή μέ τήν μετονομασία τής “Ανυπαρξίας” εις “Παρουσία”, “Ύπαρξι” καί φανταστική “Αξία”.
·        Τή Δειλία τήν βαπτίζουν … Σύνεσι.
·        Τήν Ανανδρία … Περίσκεψι.
·        Τή Δουλικότητα … Προσωπικότητα.
·        Τήν Υποταγή … Υπακοή.
·        Τήν Αδιαφορία … Προνοητικότητα.
·        Τή Λαγοπόδαρο Φυγή … Σωτηρία τής Εκκλησίας.
·        Τήν Απουσία Έργων … Φιλανθρωπία.
·        Τά Διεστραμμένα νομοθετήματα … Αγάπη.
·        Τους Αντεθνικούς Δοσιλογισμούς … Ρεαλισμό.

[Τά εγκλήματα τά βαπτίζουν κατορθώματα]
Κύριος μέ ενάργεια πολλάκις διδάσκει γιά τίς κάθε είδους διαστροφές καί αντιστροφές τών εννοιών φωτός-σκότους, αληθείας-ψεύδους, από τούς επιόρκους άρχοντες κάθε εποχής.  
«… Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν» (Λουκ. ια’ 35).
«… Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν͵ τὸ σκότος πόσον» (Ματθ. στ’ 23).
«… Εἰ τὸν ΟἰκοδεσπότηνΒεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν͵ πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ» (Ματθ. ι’ 25).
«… Ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν͵ πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. κγ’ 33).
 (Ήγουν, … Πρόσεχε Χριστιανέ μήπως αλλοιωθεί ο νούς σου πού ετέθη γιά νά αναγνωρίζη τήν αλήθεια καί νομίζεις πώς είναι φώς, τό βαθύ καί πραγματικό σκοτάδι.
… Εάν ο νούς σου σκοτισθή, πού έχει σκοπό νά αναγνωρίζη τό φώς καί τό ορθό, τότε διαλογίσου, πόσο θά βαθύ σέ σένα θά κυριαρχή τό σκοτάδι τών παθών.
… Εάν τόν Βασιλέα καί Οικοδεσπότη Κύριο οι διεστραμμένοι τόν απεκάλεσαν Διάβολο, πολύ περισσότερο δέν θά τό κάνουν γιά τούς δικούς μαθητές καί τά τέκνα Του;
… Εσείς άπιστοι Πολιτικοί καί Θρησκευτικοί Άρχοντες, είσθε αληθή φίδια καί κάτι ακόμη χειρότερο, γεννημένοι από οχιές μέ φαρμακερό δηλητήριο. Πώς λοιπόν θά αποφύγετε τήν καταδίκη καί τήν αιώνιο κόλασι;).

Του Σεραφείμ Νικολάουhttps://agonasax.blogspot.com/2020/06/blog-
post_268.html
&
https://pilitouromanou.blogspot.com/2020/06/blog-post_65.html

Όταν ο ιός χτυπάει το Ραμαζανι στον Εχινο διακατεχόμαστε από τακτ ανεξιθρησκείας. Οταν ο παπάς κοινωνεί στο Κουκάκι επιστρατευουμε τον ΕΣ, την Ασφάλεια, τους πεζοναύτες, το Λιμενικό, τις ομάδες κρούσεις Αντιφα, το Ιππικό, τους Επίλεκτους Δραγωνους της ΑΜ, την Κου Κλουξ Κλαν, την Εσπρέσο και το συνδικάτο της Μαύρης Χειρός.
π.Π.

trelogiannis.blogspot.com

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ


Η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που έχει αρχίσει να υλοποιείται στις μέρες μας

από το βιβλίο «Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην Ιστορία» της Ευθυμίας Μοναχής (κατά κόσμον Ιουλίας Γκελτή)Υπάρχουν κάποιες προφητείες που αφορούν τους ιερείς, οι οποίες είναι πολύ συνταρακτικές. Αυτές είναι οι εξής:«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων» [28(β) Αλβ]. «Θάρθη καιρός που δεν θα υπάρχη αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου» (56 Καντ). «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων» (57 Καντ). «Ακούσατε, αδελφοί μου Χριστιανοί. Θάρθη καιρός, που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο πάπας σε σπίτι λαΪκού, μόλις θα φεύγει θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικόν στον δρόμον, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους» ((Καλ ΒΗ)28. «Οι παπάδες θα χαλάσουν την θρησκεία» (ΜΤ)29 Εκφωνήθηκε στο Μέτσοβο. Η 28(β) Αλβ και 57 Καντ επαναλαμβάνονται αυτολεξεί στις δύο συλλογές. Η 56 Καντ εμπερικλείεται μέσα στην προφητεία Καλ ΒΗ· επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί και αφορά σε μια μελλοντική δυσαρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Στις δύο αυτές προφητείες ο άγιος Κοσμάς ομολογεί ότι στην εποχή του υπήρχε αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Στην σημερινή μας εποχή δεν βλέπομε πολύ μεγάλη αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Υπάρχει θα έλεγα μια μέση κατάστασι. Η προφητεία 57 Καντ δίνει μια απάντησι στο γιατί δεν θα υπάρχει αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Γιατί «οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων». Επόμενο είναι ένεκα τούτου να μην υπάρχη εμποστοσύνη των λαϊκών προς τους ιερείς τους. Στην προφητεία μάλιστα Καλ ΒΗ διαγράφονται μερικές αντιδράσεις των λαϊκών: «Όταν πηγαίνη ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγη θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα, μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν». Οι λέξεις «θυμίαμα» και «θυμιάζουν» σημαίνει πως αυτοί που θα το κάνουν αυτό δεν θα έχουν χάσει την πίστι τους, αλλά θα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον ιερέα που τους επισκέφτηκε· ή πως με όσα άκουσαν και είδαν φοβήθηκαν οι πιστοί πως ο παπάς αυτός ακολουθείτο και ενεπνέετο από τον διάβολο και θυμίαζαν τον τόπο για να βγη έξω από το σπίτι τους μαζί με τον παπά κι ο διάβολος, να μην τους τον αφήση εκεί. Σκανδαλίστηκαν απ’ όσα είδαν-άκουσαν και «τίναξαν τα ιμάτιά τους». «Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικό στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμο τους». Φαίνεται ότι θα φοβούνται να τον χαιρετήσουν, για να μην ακούσουν κάτι που θα τους σκανδαλίση ή θα τους βλάψη. Ίσως πιστεύουν πως τρέχει κοντά σ’ ένα τέτοιο κληρικό ο διάβολος και αποφεύγουν την διαβολική ενέργεια, που θα βγαίνει από ένα τέτοιο κληρικό. Όλες αυτές οι πράξεις δείχνουν πως οι λαϊκοί θάναι καλύτεροι από τους κληρικούς δεδομένου ότι στην προφητεία 57 λέγει πως οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων. Τέλος ο άγιος Κοσμάς προσθέτει και το χειρότερο σε μία άλλη προφητεία που εξεφώνησε στο Μέτσοβο: «Οι παπάδες θα χαλάσουν την θρησκεία» (ΜΤ). Κυρίως αυτή η προφητεία δικαιολογεί απόλυτα την αντίδρασι των λαϊκών έναντι του κλήρου. Αν αυτοί «χαλάσουν την θρησκεία», αλλοιώσουν τα δόγματα, διδάξουν άλλα δόγματα, ξένα της ορθοδόξου αληθείας, αν οικουμενιστικοποιήσουν την ορθοδοξία, αν δουν προσβάσεις αύριο και συμπορεύσεις προς τις απαιτήσεις του Αντιχρίστου, τι εμπιστοσύνη να έχουν σε τέτοιους κληρικούς οι πιστοί, που κείνα τα χρόνια θα πέση όλο το μένος του Αντιχρίστου και των οργάνων του πάνω στους πιστούς;
Εδώ όμως θέλω να διευκρινίσω κάτι:

συνεχεια εδω

http://paterikos.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *