Η «πανδημία» του κορωνοϊού είναι στημένη από το «ιερατείο» της παγκοσμιοποίησης-Για ποιον λόγο μας κοροϊδεύουν περί «πανδημίας» και «κρουσμάτων» κορωνοϊού;

5/5 (17)

Η «πανδημία» του κορωνοϊού είναι στημένη από το «ιερατείο» της παγκοσμιοποίησης

Τέχνασμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν ἡ «πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ»! 
Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων
Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού δείχνουν ὅτι τά δρακόντεια μέτρα πού ἔχουν ληφθῆ παγκοσμίως δέν στοχεύουν εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς «πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ», ἀλλ’ ἐξυπηρετοῦν ἄλλους στόχους, ὅπως: 
(1) Νά ἐπιβάλουν μίαν παγκόσμιον Κυβέρνησιν, πρᾶγμα πού ἐζήτησαν γνωστοί παγκοσμιοποιηταί (=Σατανισταί) μέ δημόσιες δηλώσεις των, τίς ὁποῖες ἔκαναν στίς ἀρχές Μαρτίου 2020· 
(2) Νά περιορίσουν τίς ἐλευθερίες τῶν λαῶν, προβαίνοντες ἀκόμη καί εἰς ὑποχρεωτικόν ἐμβολιασμόν, ἀλλά καί εἰς τήν ἐμφύτευσιν «ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ» στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, προλειαίνοντας ἔτσι τό ἔδαφος διά τήν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου· 
(3) ‘Επιπλέον, εἰς τήν Ἑλλάδα, ν’ ἀποπροσανατολίσουν τόν λαόν, προκειμένου οἱ «ἡγέται» του νά παραδώσουν ὁμαλῶς τήν χώραν στούς ἐχθρούς της· 
(4) Νά διαλύσουν τελείως τήν Ἐκκλησίαν· 
(5) Νά καταστρέψουν τήν οἰκονομίαν, ὥστε νά μᾶς καταστήσουν περισσότερον εὐαλώτους στά σατανικά σχέδιά των·
(6) Νά χτυπήσουν τόν Ἕλληνα στίς ρίζες του, τοὐτέστιν εἰς τήν γλῶσσαν του, τήν Ἱστορίαν του, τίς ἱερές παραδόσεις του, καί τίς ἐλευθερίες του·
(7) νά γεμίσουν τόν τόπον μέ ἰσλαμιστάς, δίδοντες εἰς αὐτούς χιλιάδες ρατσιστικά κίνητρα, ὥστε ν’ ἀφήσουν τό Πακιστάν, τό Ἀφγανιστάν κ.λπ. καί νά ἔλθουν ἐδῶ (χιλιάδες εὐρώ ἐπιδόματα, στέγη, WiFi κ.λπ.). 
Ἀλλά, μήπως ὅλ’ αὐτά εἶναι «συνωμοσιολογίες»;
Ἄς δοῦμε τά γεγονότα. 
Πρῶτον, πῶς μερικοί «προέβλεψαν» τόν ἰόν ἀπό τό μακρυνόν 1981, καί πάλιν τό 2017, ἐνῷ οἱ εἰδικοί μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι δέν εἶναι δυνατή μία τοιαύτη πρόβλεψις; 
Δεύτερον, ὅπως ἀπέδειξεν τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον ὁ διεθνῶς γνωστός Καθηγητής τοῦ Παν/μίου Stanford (Η.Π.Α.) κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, χρησιμοποιῶντας ὀρθῶς τίς καθιερωμένες στατιστικές μεθόδους, καί χωρίς νά διαπράξῃ τό γνωστόν στατιστικόν σφάλμα τοῦ μεροληπτικοῦ δείγματος (sample selection bias), πού διέπραξαν πρίν ἀπό αὐτόν οἱ ἐπίσημες ἐπιτροπές, τό ἀληθινόν ποσοστόν θνητότητος τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι ἀπό 50 ἕως 85 φορές μικρότερον ἀπό αὐτό πού μᾶς ἐπαρουσίασαν οἱ ἐπίσημες ἐπιτροπές! 
Τρίτον, ἀκόμη σοβαρώτερον στατιστικόν σφάλμα εἶναι νά ὁμιλοῦν γιά τόν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ἀριθμόν «κρουσμάτων», ἀντί τοῦ ποσοστοῦ τῶν «κρουσμάτων» στόν συνολικόν ἀριθμόν τῶν «τέστς», διότι, ἁπλούστατα, ὅσον πιό πολλά «τέστς» γίνονται τόσον περισσότερα «κρούσματα» θά ὑπάρχουν! Τά δύο αὐτά σφάλματα εἶναι τόσον στοιχειώδη εἰς τήν Στατιστικήν Ἐπιστήμην, ὥστε ἀδυνατῶ νά πιστεύσω ὅτι τά διέπραξαν ἀπό ἄγνοιαν. Καί ἐπειδή ἀμφότερα συντείνουν στό νά διογκώσουν τό πρόβλημα, στατιστικῶς καί ἐπικοινωνιακῶς, νά ἐμφανίσουν δηλαδή μίαν ἐπιδημίαν τῆς τάξεως τῆς κοινῆς γρίππης ὡς μίαν δῆθεν «φονικήν πανδημίαν», ὁδηγοῦμαι εἰς τό λογικόν συμπέρασμα ὅτι σκοπίμως ἔκαναν τά δύο αὐτά σφάλματα, προκειμένου νά τρομάξουν τούς λαούς καί νά ἐπιβάλουν τά ὡς ἄνω ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ, χωρίς σοβαρές ἀντιστάσεις. 
Τέταρτον, ὁ ἀριθμός τῶν «κρουσμάτων» εἶναι ψευδής, καθότι, ὅπως ἔχουν καταγγείλει διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, τό PCR «τέστ» εἶναι παντελῶς ἀναξιόπιστον! 
Πέμπτον, ὁ ἐπίσημος ἀριθμός τῶν θανάτων «ἀπό κορονοϊόν» εἶναι ἐπίσης ψευδής, συμπέρασμα πού ἀποδεικνύεται ἀπό πολλά στοιχεῖα, συμπεριλαμβανομένης τῆς ὁμολογίας Τσιόδρα ἀπό τηλεοράσεως. Χάριν παραδείγματος, ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό καρκῖνον, νεφροπάθειες κ.λπ. εἰσάγονται σέ λοιμωξιολογικές κλινικές, ὡς δῆθεν περιστατικά Covid-19, γιά νά πεθάνουν ἐκεῖ καί νά δηλωθοῦν ψευδῶς ὡς θάνατοι «ἀπό κορονοϊόν»! 
Ἕκτον, οἱ «εἰδικοί» ἀντιφάσκουν πρός ἑαυτούς γιά τό θέμα τῆς μάσκας! Τόν Μάρτιον ἔλεγαν ὅτι ἡ μάσκα δέν χρειάζεται στούς ὑγιεῖς, δύναται μάλιστα ν’ ἀποβῇ καί βλαπτική διά τήν ὑγείαν των(!), ἐνῷ ὀλίγον ἀργότερον ἄρχισαν νά τήν παρουσιάζουν ὡς ἀπαραίτητον! 
Ἕβδομον, ὑπάρχει λογοκρισία καί φίμωσις ὅσων ἐπισημαίνουν ὅτι στό θέμα αὐτό «ἔγινε ἡ τρίχα τριχιά» καί ὀρθότατα ἀντιτίθενται στά δρακόντεια μέτρα, τά ὁποῖα προφανῶς καταστρέφουν ὄχι μόνον τήν οἰκονομίαν, ἀλλά καί αὐτήν ταύτην τήν ὑγείαν, ὅπως ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως ὁ κ. Ἰωαννίδης, καθότι πολλοί πού πάσχουν ἀπό ἄλλες ἀσθένειες καί ἔχουν ἀνάγκην περιθάλψεως φοβοῦνται νά πλησιάσουν τά νοσοκομεῖα. πολλά ἐπείγοντα χειρουργεῖα ἀναβάλλονται κ.λπ. Χάριν παραδείγματος, βλ. τήν πειθαρχικήν δίωξιν τοῦ καρδιολόγου κ. Φαίδωνος Βόβολη, ὁ ὁποῖος εἶπεν ἁπλῶς τά αὐτονόητα. 
Ὄγδοον, ὑπάρχει ἐκτεταμένη ἀστυνόμευσις, μή ἁρμόζουσα στά πραγματικά δεδομένα.
Ἔνατον, ὑπάρχει ἀκατάσχετος προπαγάνδα περί τῆς «φονικῆς πανδημίας», μέ σκοπόν τήν δικαιολόγησιν τῶν ἀδικαιολογήτως σκληρῶν, φασιστικῶν καί καταστροφικῶν μέτρων. Τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) παίζουν κεντρικόν ρόλον εἰς τό θέατρον τῆς «πανδημίας»! Ἔφθασαν εἰς τό σημεῖον νά παρουσιάζουν ἀπό τηλεοράσεως ἀκτινογραφίες τοῦ ἔτους 2015 ὡς τέτοιες τοῦ 2020, προκειμένου νά δείξουν ὅτι ἐντός 7,5 ὡρῶν ὁ κορονοϊός δῆθεν ἄλλαξε σημαντικῶς τούς πνεύμονας ἑνός συγκεκριμένου ἀσθενοῦς! Ὁ ἐκλεκτός Δικηγόρος Ἀθηνῶν καί θερμός Πατριώτης κ. Νικόλαος Ἀντωνιάδης δίνει ἕνα τιτάνιον δικαστικόν ἀγῶνα ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀπάτης! Ἐπίσης, θά μείνουν ἀλησμόνητοι οἱ ἀντίχριστοι παραλογισμοί νά κλείνωνται τά μεγάφωνα τῶν ναῶν (!), ν’ ἀπαγορεύεται ἀκόμη καί ὁ ἦχος τῆς καμπάνας (!), λές καί ὁ ἰός δύναται νά μεταδοθῇ διά τῶν ἠχείων καί διά τῶν κωδώνων, νά ἐπιβάλλωνται τρομακτικά πρόστιμα (5000 εὐρώ) γιά περιφοράν τῆς εἰκόνος τῆς «Παναγίας τῆς Τρυπητῆς» (!), νά φυλακίζωνται αὐτοί πού ἐτόλμησαν νά περιφέρουν τόν Ἐπιτάφιον κατά τήν Μ. Παρασκευήν κ.λπ.! 
Δέκατον, τό φοβερώτερον ὅλων εἶναι ὅτι ἔχουν κατορθώσει νά εἰσαγάγουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν μεγαλυτέραν αἵρεσιν ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅτι δῆθεν τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου δύναται νά … μολύνῃ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!) τόν πιστόν πού κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων! 
Συμφώνως μέ μίαν πρόσφατον δημοσκόπησιν, τήν ὁποίαν ἐπαρουσίασαν τά τηλεοπτικά κανάλια, τό 70% τῶν «πιστῶν» δέχονται πλέον τήν φοβεράν αὐτήν αἵρεσιν! Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἄγομαι εἰς τό συμπέρασμα ὅτι οἱ Σατανισταί ἐκέρδισαν μίαν ἀκόμη μάχην. 
Δυστυχῶς, οἱ ἐκκλησιαστικοί ψευδο-ηγέται συμπλέουν μετ’ αὐτῶν, ἔχοντες πρό πολλοῦ ἐγκαταλείψει τά ποίμνιά των. 
Ἐλπίζω, ὅμως, ἐπειδή «ἡ ἐλπίς πεθαίνει τελευταία», κατά τό δή λεγόμενον, ὅτι ὁ Κύριος καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέν ἔχουν ἀκόμη ἐγκαταλείψει τήν ἁγιοτόκον Ἑλλάδα καί ὅτι τελικῶς θά παρέμβουν γιά νά συντρίψουν τά βρωμερά σχέδια τῶν Σατανιστῶν.
ΠΗΓΗ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ;

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *