ΑΠΟΔΕΙΞΗ: ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(Βίντεο)

5/5 (1)

https://i.ytimg.com/vi/fc0xCCr5MCs/hqdefault.jpg

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ρωμ. 9,7      ούτε, διότι είναι σαρκικοί απόγονοι του Αβραάμ, είναι όλοι άξια τέκνα του Αβραάμ. Αλλά, όπως ο Θεός είπεν στον Αβραάμ, “θα ονομασθούν αληθινοί απόγονοί σου από τον Ισαάκ”.

Ρωμ. 9,8     δηλαδή τέκνα του Θεού δεν είναι όλοι οι κατά σάρκα απόγονοι του Αβραάμ, που γεννώνται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Αλλά θεωρούνται και είναι γνήσια τέκνα και πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ αυτοί που γεννώνται σύμφωνα με την υπόσχεσιν του Θεού.

Γαλ. 3,7       Συνεπώς γνωρίζετε, ότι τέκνα του Αβραάμ δεν είναι εκείνοι, οι οποίοι τηρούν τας διατάξστου Νομου, αλλ’ όσοι έχουν δεχθή και ζουν την πίστιν στον Χριστόν.

Γαλ. 3,28    Δι’ αυτό και εις την νέαν κατάστασιν, εις την βασιλείαν του Χριστού, δεν υπάρχουν διαφραί εθνικότητος, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Ελλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θύλυ, διότι όλοι σεις είσθε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός, δια μέσου του Ιησού Χριστού.

Γαλ. 3,29    Εάν δε σεις οι εθνικοί, που επιστεύσατε, ανήκετε στον Χριστόν, άρα είσθε πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεσιν, που ο Θεός έδωσεν εις αυτόν, κληρονόμοι των ευλογιών.

Εφ. 2,11       Δια τούτο πρέπει να ενθυμήσθε ότι σεις, οι άλλοτε εθνικοί, που δεν είχατε σαρκικώς περιτμηθή και δι’ αυτό ελέγεσθε “ακροβυστία” από αυτούς που ελέγοντο “περιτομή”, επειδή είχαν περιτμηθή εις την σάρκα με χέρι ανθρώπου,

Εφ. 2,12      να ενθυμήσθε ότι κατά τον καιρόν εκείνον εζούσατε χωρίς Χριστόν, αποξενωμένοι από το θεοσύστατον πολίτευμα των Ισραηλιτών και ξένοι προς τας διαθήκας, με τας οποίας ο Θεός υπέσχετο την λύτρωσιν δια του Χριστού. Δεν είχατε καμμίαν ελπίδα περί σωτηρίας και αιωνίου ζωής, δεν εγνωρίζατε τον αληθινόν Θεόν και εζούσατε σαν άθεοι στον κόσμον.

Εφ. 2,13      Τωρα όμως δια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού σεις, οι οποίοι άλλοτε εζούσατε μακράν από τον Θεόν και από την ελπίδα της σωτηρίας, ήλθατε πολύ κοντά δια του λυτρωτικού αίματος του Χριστού.

 

Biblical Proof the Jews are NOT God’s Chosen People

 

Ματθ. 21,43          Δια τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, που θα παράγη καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά.

Α Πε. 2,9    Σεις όμως είσθε “γένος εκλεκτόν, ιερατείον με βασιλικήν την καταγωγήν, έθνος άγιον, καθιερωμένον στον Θεόν, ξεχωριστός λαός μέσα εις την οικουμένην, ιδιαίτερον κτήμα και περιουσία του απείρου Θεού”, δια να διαλαλήτε με τα λόγια και το παράδειγμά σας τας αρετάς εκείνου, ο οποίος σας εκάλεσεν από το σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας στο λαμπρόν και αξιοθαύμαστον πνευματικόν του φως.

Α Πε. 2,10       Σεις, οι οποίοι κάποτε δεν ήσασθε ούτε καν λαός, ενώ τώρα είσθε λαός του Θεού· σεις, οι οποίοι δεν είχατε προηγουμένως πάρει το έλεος του Θεού, ενώ τώρα έχετε ελεηθή.

Εβρ. 11,16     Τωρα όμως επιθυμούν σφοδρώς καλυτέραν και τελειοτέραν πατρίδα, δηλαδή την επουράνιον. Δι’ αυτό και ο Θεός δεν αισθάνεται εξ αιτίας των καμμίαν εντροπήν, να ονομάζεται Θεός των. Τουναντίον ευαρεστείται εις αυτούς, όπως μαρτυρείται από το γεγονός, ότι τους έχει ετοιμάσει επουράνιον και μακαρίαν πατρίδα.

Εβρ. 12,22       Αλλ’ έχετε προσέλθει στο όρος της νέας Σιών, εις την πνευματικήν πόλιν του ζώντος Θεού, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις τας μυριάδας των αγγέλων,

Ρωμ. 9,6     Το γεγονός όμως ότι εξέπεσαν αυτοί από τας ευλογίας, δεν σημαίνει ότι έχει ξεπέσει και διαψευσθή υπό των πραγμάτων ο λόγος του Θεού, διότι αληθινοί Ισραηλίται δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται σαρκικώς από τον Ισραήλ,

 

Ezekiel 36: END Times Israel Prophecy (2019)

 

Ιερ. 39,37     Αλλα, ιδού εγώ θα συγκεντρώσω πάλιν αυτούς από όλην την γην, όπου εγώ τους διεσκόρπισα εξ αιτίας της δικαίας οργής μου και του θυμού μου και στον παροξυσμόν της δικαίας αγανακτήσεώς μου, και θα τους επαναφέρω στον τόπον τούτόν και θα τους εγκαταστήσω σταθερούς και ασφαλείς εις αυτόν.

Ιερ. 39,38      Θα είναι τότε αυτοί δι’ εμέ λαός και θα είμαι εγώ εις αυτούς ο Θεός.

Ιερ. 39,39      Θα δώσω εις αυτούς νέαν οδόν των εντολών μου, δια να την ακολουθήσουν. Αλλην δε καρδίαν θα θέσω εντός αυτών, δια να με φοβούνται και να με σέβωνται όλας τας ημέρας της ζωής των προς το καλόν αυτών των ιδίων και των τέκνων των, τα οποία θα έλθουν υστέρα από αυτούς.

Ιερ. 39,40        Θα συνάψω με αυτούς αιωνίαν Διαθήκην, την οποίαν δεν θα ακυρώσω και δεν θα απομακρύνω από αυτούς. Θα θέσω εντός της καρδίας των τον φόβον μου, δια να μη απομακρυνθούν πλέον από εμέ.

Α Θεσ. 1,4        Ευχαριστούμεν τον Κυριον, αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεόν, διότι γνωρίζομεν καλά την εκλογήν, την οποίαν σας έχει κάμει ο Θεός.

Αποκ. 18,5        Διότι ανέβηκαν οι αμαρτίες της μέχρι του ουρανού και εθυμήθηκε ο Θεός τας αδικίας της”.

Αποκ. 18,6        Και διέταξεν η φωνή τους εχθρούς της· “ανταποδώστε της κτυπήματα και πληγάς, όπως και αυτή απέδωσεν στους άλλους, και διπλασιάστε τα κτυπήματά σας εναντίον της και ανταποδώστε της διπλάς καταστροφάς σύμφωνα με τα έργα της. Μεσα στο ποτήριον της καταστροφής, που εκέρασε αυτή τους άλλους, κεράστε την σεις διπλάσια τώρα.

Αποκ. 18,24          Και μέσα εις αυτήν την αμαρτωλήν Βαβυλώνα ευρέθησαν αίματα προφητών και αγίων και όλων των μαρτύρων, που δια την πίστιν του Αρνίου εσφάγησαν εις την γην

Ματθ. 23,37         Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, συ που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου έχει στείλει! Ποσες και πόσες φορές ηθέλησα να περιμαζεύσω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συγκετρώνει τα μικρά πουλιά της κάτω από τις φτερούγες της, και δεν ηθελήσατε.

Ματθ. 23,38         Ιδού, προς τιμωρίαν της κακίας σας και καταστροφήν σας αφίνεται έρημος και απροσταύτετος από τον Θεόν η πόλις σας και ο ναός.

Ιω. 8,24      Δι’ αυτό και σας είπα ότι θα αποθάνετε ζυμωμένοι με τας αμαρτίας σας, διότι είσθε, και επιμένετε να είσθε, άνθρωποι του αμαρτωλού τούτου κόσμου. Εάν δε δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και μοναδικός Σωτήρ, θα αποθάνετε βυθισμένοι εις τας αμαρτίας σας”.

Γεν. 48,19       Ο Ιακώβ όμως δεν συγκατετέθη να πράξη ο,τι του είπεν ο Ιωσήφ, αλλά είπε· “γνωρίζω, τέκνον μου, γνωρίζω ποίος είναι ο πρωτότοκος και αυτός θα αναδειχθή εις λαόν πολύν, και αυτός θα δοξασθή. Αλλά ο αδελφός του ο νεώτερος, θα αναδειχθή μεγαλύτερος από αυτόν και οι απόγονοί του θα είναι πλήθος λαών”.

Ιεζ. 36,16    Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και είπεν

Ιεζ. 36,17    “υιέ ανθρώπου, οι Ισραηλίται κατώκησαν εις την χώραν των και την εμόλυναν, με τον ασεβή τρόπον της ζωής των, με τα είδωλα των, με τας άλλας ακαθάρτους και αμαρτωλάς πράξεις των. Ο τρόπος της ζωής των ήτο τόσον ακάθαρτος ενώπιόν μου, όπως η βρωμερά ακαθαρσία της εμμηνορροούσης γυναικός.

Ιεζ. 36,18        Δια τούτο άφησα να εκσπάση ο θυμός μου εναντίον των.

Ιεζ. 36,19    Τους διεσκόρπισα εις τα ειδωλολατρικά έθνη, τους ελίχνισα ωσάν το άχυρον εις τας ξένας χώρας. Συμφωνα με την διαγωγήν των και με τας αμαρτίας των τους έκρινα δικαίως και τους ετιμώρησα.

 

Ιεζ. 36,20      Ωδηγήθησαν αιχμάλωτοι εις ειδωλολατρικά έθνη, εκεί όπου εξωρίσθησαν. Και εβεβήλωσαν το άγιον Ονομά μου, διότι τα έθνη έλεγαν εμπαικτικώς δι’ αυτούς “αυτός είναι ο λαός του Κυρίου και από την χώραν αυτού έχουν εξέλθει αιχμάλωτοι και δούλοι”!

Ιεζ. 36,21       Εγώ εν τούτοις τους ελυπήθηκα δια το άγιον Ονομά μου, το οποίον όμως αυτοί εβεβήλωναν μεταξύ των ειδωλολατρικών εθνών, όπου αιχμάλωτοι ωδηγήθησαν.

 

Ιεζ. 36,1          Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον δια τα όρη της χώρας του Ισραήλ και είπε εις τα όρη του Ισραηλιτικού λαού· ακούσατε λόγον Κυρίου.

Ιεζ. 36,37        Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· “Ακόμη και τούτο θα επιζητήσω και θα πραγματοποιήσω προς χάριν του ισραηλιτικού λαού· θα πληθύνω αυτούς, όπως πληθύνονται τα πρόβατα. Θα καταστήσω πολυάνθρωπον την χώραν.

Ιεζ. 36,38        Οπως τα καθιερωμένα προς θυσίαν πρόβατα, ωσάν εξηγνισμ’Ενα πρόβατα θα έρχωνται εις την Ιερουσαλήμ κατά τας εορτάς οι Ισραηλται. Διότι όλαι αι ηρημωμέναι προηγουμένως πόλεις της περιοχής Ισραήλ θα είναι τώρα πλήρεις ανθρώπων, ωσάν από κοπάδια προβάτων, και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κυριος”.

Ματθ. 25,1        Τοτε η βασιλεία των ουρανών θα είναι ομοία με δέκα παρθένους, αι οποίαι επήραν τους λύχνους των και εβγήκαν εις προϋπάντησιν του νυμφίου, που θα ήρχετο κατά την νύκτα δια να παραλάβη την νύμφην.

 

Ματθ. 25,2            Πεντε από αυτάς ήσαν φρόνιμοι και αι πέντε μωραί,

Ματθ. 25,3            αι οποίαι μωραί, όταν επήραν μαζή των τους λύχνους, δεν επήραν και λάδι.

Ματθ. 25,4            Αι φρόνιμοι όμως μαζή με τους αναμμένους λύχνους των επήραν και λάδι εις ιδιαίτερα δοχεία.

Ματθ. 25,5            Επειδή όμως εβράδυνε ο γαμβρός, ενύσταξαν όλαι και εκοιμήθησαν.

Ματθ. 25,6            Κατά δε το μεσονύκτιον ηκούσθη μεγάλη φωνή· “ιδού ο νυμφίος έρχεται, βγήτε να τον υποδεχθήτε”.

Ματθ. 25,7            Τοτε εσηκώθησαν όλαι αι παρθένοι και ετακτοποίησαν τους λύχνους των.

Ματθ. 25,8            Αι δε μωραί είπαν εις τας φρονίμους· “δώστε μας από το λάδι σας, διότι οι λύχνοι μας σβήνουν”.

 

Jews Vs Jewish | Israelites Vs Isrealis: [Who Are The True Children Of God?] Part #1

 

 

Fake Jews  το DNA φανερώνει ότι οι Εβραίοι δεν είναι οι πραγματικοί Εβραίοι

 

New DNA Science Research Confirms… Jews Are Not Descendants of Abraham.

 

 

Texe Marrs on Spingola Speaks – DNA Science and the Jewish Bloodline

 

THIS JUST ΗΑPPΕNED IN RUSSΙΑ, ΒUT SOMETHING ΕVEN STRΑNGER IS HAPPENING AT ΜT SΙNΑI

 

 

Δεν πρόκειται για φυλή «: τα ραβινικά δικαστήρια του Ισραήλ υπό πυρά για τη χρήση DNA για να αποδείξουν ότι είναι » εβραϊοι »

 

https://dailyarchives.org/images/jews.jpg

 

Οι ομάδες υποστήριξης στο Ισραήλ επέκριναν την αυξανόμενη χρήση δοκιμασιών DNA για τον προσδιορισμό της «εβραϊκότητας» των πολιτών, λέγοντας ότι η πρακτική αφορά δυσανάλογα τους μετανάστες, ιδιαίτερα εκείνους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

 

Προκειμένου τα ζευγάρια να αναγνωριστούν επισήμως ως παντρεμένα στο κράτος του Ισραήλ, πρέπει να περάσουν από το γραφείο του Chief Rabbinate που ελέγχεται από τους ορθόδοξους. Από εκεί, τα ζευγάρια μπορούν να παραπεμφθούν στα ραββινικά δικαστήρια αν υπάρχει ανεπαρκής τεκμηρίωση ή πιστοποίηση που αποδεικνύει ότι η μητέρα της νύφης ή ο γαμπρός παντρεύτηκε μέσω του Rabbinate.
Είναι πραγματικά τρομακτικό να σκεφτόμαστε πού θα μπορούσε να οδηγήσει «, δήλωσε στον Haaretz ο Elad Caplan, διευθυντής του κέντρου υπεράσπισης της ITIM.

«Ο Ιουδαϊσμός είναι για το αντάξιο και την κοινότητα – δεν είναι για τη φυλή και το αίμα, όπως ισχυρίστηκαν οι χειρότεροι εχθροί μας», συνέχισε ο Caplan, εξηγώντας ότι σύμφωνα με τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο ή την halakha, ένας Εβραίος ορίζεται ως παιδί εβραϊκής μητέρας.

Κατά το παρελθόν έτος, η ITIM έλαβε καταγγελίες από γυναίκες που αναγκάστηκαν να κάνουν εξετάσεις DNA καθώς γεννήθηκαν αργά στη ζωή των μητέρων τους ή πολύ καιρό στο γάμο τους. Με αυτήν την εκτίμηση, κάπου στην περιοχή των 400.000 Ρώσων ομιλητών Ισραηλινών δεν θεωρούνται Εβραίοι κάτω από halakha.

Μια μελέτη του 2006 έδειξε ότι περίπου το 40% όλων των Εβραίων Ashkenazi προέρχονται από μόλις τέσσερις εβραϊκές γυναίκες, που ονομάστηκαν «ιδρυτικές μητέρες» που ζούσαν πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια. Οι ερευνητές συνέκριναν αλληλουχίες DNA από περίπου 2000 Εβραίους με ένα σύνολο ελέγχου 11.500 πολιτικών σε 67 πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο.

Πολλοί από τους αναφερόμενους στα ισπανικά ραβινικά δικαστήρια για εξετάσεις DNA για να καθορίσουν την «εβραϊσμό» τους ήταν μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ή τους απογόνους τους, που επιθυμούσαν να παντρευτούν.

«Τριάντα χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια του μαζικού κύματος aliyah (μετανάστευση των Εβραίων στο Ισραήλ) από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η στάση … ήταν ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι είναι Εβραίοι, πρέπει να πάρουμε το λόγο τους γι ‘αυτό», δήλωσε ο Caplan στον Haaretz . «Αλλά από τότε που η γραμμή των υποψιών αυξάνεται συνεχώς, και αυτό είναι μόνο το τελευταίο παράδειγμα.»

Το ITIM στοχεύει να «βοηθήσει το ισραηλινό κοινό να συναντηθεί με το θρησκευτικό ίδρυμα και να προσπαθήσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και τον επηρεασμό της πολιτικής» και ισχυρίζεται ότι έχει ήδη βοηθήσει «δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους» με αυτή την ιδιότητα.

 

https://pp.userapi.com/c851332/v851332809/9ff65/5HWjUpanAj4.jpg

 

 

 

Για την καταγωγή των Μητσοτάκηδων και των Καραμανλήδων… (Tην εβραϊκή….)

 

 

«Ο Κωστής (ΓΕΡΟΚΩΣΤΗΣ) Μητσοτάκης γεννήθηκε στη Μονεμβασιά της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς από γονείς πρόσφυγες της αποτυχημένης Κρητικής εξέγερσης του 1841.


Κατά τον Νικ. Β. Τωμαδάκη, καταγόταν από τη σημαντικότατη οικογένεια των Ανδρεαδάκηδων από το Χορδάκι του Ακρωτηρίου, οι οποίοι κυνηγημένοι από τους Οθωμανούς, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν το επώνυμό τους. Ένας κλάδος της οικογένειας αυτής πήρε το όνομα Μητσοτάκη. Ο αδελφός του Νικόλαος τον έλεγε «ορφανό» γιατί γεννήθηκε αφού πέθανε ο πατέρας του, του οποίου πήρε και το όνομα».

Ο αδελφός Νικόλαος, είναι ο Μωρίς που υπογράφει το προικοσύμφωνο του 1864 μαζί με τον φοιτητή Κωστή.
Για ποιο λόγο άλλαξαν το επίθετο τους από Ανδρεαδάκης σε Μητσοτάκης, αφού ήταν ήδη στην ελεύθερη Λακωνία-Μάνη είναι μια προφανέστατη αντίφαση . Τι θα τους έκαναν οι Οθωμανοί(που δεν υπήρχαν) στην Μονεμβασιά ;

Και γιατί τα «Μητσοτακέικα σπίτια» στην Μονεμβασιά είναι μαζί με τα «εβραϊκά σπίτια»; Τυχαίο;
Για τον Μωρίς-Νικόλαο δεν μας λένε αν γεννήθηκε στην Κρήτη ή στην Μονεμβασιά.
Πάντως, το Μωρίς είναι υποκατάστατο του Μωυσής για τους Εβραίους. …

Π. Χ. Μωρίς Γκανής, Μωρίς Μπέζα, Μωρίς Χατζής , Μωρίς Κοφφινά,ς Μωρίς Μοντιάνο, Μωρίς Χιρς, Εβραίος τραπεζίτης στην Αυστρία ακόμα και Maurice Motamed (Μωυσής Μοχαμέντ) ένας Εβραίος βουλευτής στο Ιραν το 2000 και το 2004, και Maurice J ‘Mose’, (Μωυσης Μωυσής).

Επειδή λοιπόν ο Μωρίς Μητσοτάκης, δεν ήταν κομμωτής ή μοντελιστ το 1864,το όνομα υποδηλώνει την εβραϊκή καταγωγή της οικογένειας, που δεν ήρθε από την Κρήτη καταδιωκόμενη.
Και ο «Κωστής» με τη βοήθεια της συναγωγής αναβαπτισμένος και μετονομασμένος έκανε καριέρα Έλληνα πατριώτη στην Κρήτη.
Έτσι φυτεύονται οι βλαστοί της Συναγωγής.
Απο το ΔΕΛΤΙΟ 11

 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο που περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές της οικογένειας
Καραμανλή.Του εθνάρχη!!Θα καταλάβετε γιατί η χώρα πάει απο το κακό στο χειρότερο.Τι
άλλο θα μπορούσε να συμβεί σε μια χώρα που διοικείται απο «περιούσιους» εκτός απο την
πλήρη διάλυση και την υπονόμευση σε όλα τα επίπεδα;
Γράφει ο L.V.F.

Οι απανταχού της Ευρώπης Εθνικοσιαλιστές υπήρξαν ανέκαθεν σαφείς: Πολιτική είναι η τέχνη του ανέφικτου.Αυτό, άλλωστε, είναι αυταπόδεικτο: Την πολιτική τη χρειαζόμαστε, για να επιτευχθεί εκείνο που είναι ανέφικτο για εμάς, τα μεμονωμένα άτομα. Και τούτο, επειδή ό,τι είναι εφικτό το κατορθώνουμε και μόνοι μας. Ακριβώς εκείνο που δεν μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας το επιδιώκουμε μέσω της πολιτικής.

Raymond Aron
Την -εμφανώς- ανόητη διατύπωση, πως πολιτική είναι η τέχνη τουεφικτού, την είχε ξεφουρνίσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πότε όμως; Όταν, αφού επιχείρησε να εγκαθιδρύσει, με τη βοήθεια του Στρατού, αυταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960 και απέτυχε (επειδή κινήθηκε εναντίον του ο τότε βασιλιάς), έφυγε στο Παρίσι και εκεί άρχισε εντατική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Δάσκαλός του ήταν ο Raymond Aron, ιουδαίος φυσικά (τι άλλο θα ήταν;) ο οποίος υπήρξε και δάσκαλος του Henry Kissinger. Την πιάσατε τώρα την αόρατη γραμμή μεταξύ Kissinger και Καραμανλή;

Raymond Aron

 

Εσείς πάντως, εκεί στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν πολύ πιο καλός και στοργικός μαθητής από τον Kissinger. Μόλις ο Raymond Aron χρειάστηκε να μπει σ’ένα νοσοκομείο στο Παρίσι, ο Καραμανλής (ο εθνάρχης ντε!) κάθε μέρα στο πλευρό του! Στο κρεβάτι ο Aron, στο προσκέφαλό του ο θεμελιωτής της Δημοκρατίας μας! Και να κάτι ανθοδέσμες τόσο μεγάλες (μετά συγχωρήσεως), ένα μέτρο η κάθε μια! Πολλή στοργή σας λέω! Ακόμα έχουν να το λένε εδώ, στο Παρίσι, πόσο καλός και επιμελής μαθητής του Aron ήταν ο εθνάρχης σας!
Θέλετε απόδειξη;

Εν τω άμα και το θάμα: Γράφει βιβλία ο Kissinger, πήρε βραβείο Νόμπελ ο άνθρωπος, πήρε το μετάλλιο Διακεκριμένων Πράξεων (ή κάτι τέτοιο τελοσπάντων) από τον ίδιο τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. και τι κατάφερε; Τίποτα! Σχεδόν όλοι τον βρίζουνε! Ενώ ο Καραμανλής ήρθε στην Ελλάδα, έχωσε στη φυλακή τους Στρατιωτικούς που τον είχαν καλέσει, νομιμοποίησε το Κ.Κ.Ε., έφερε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, ξεπάτωσε τη Δεξιά, στο πι και φι ξεπούλησε την Κύπρο, διέλυσε τις Ένοπλες Δυνάμεις και –το κυριότερο- ξεφούρνισε την απίθανη φόρμουλα «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού» και όλοι τον πιστέψανε και τον πιστεύουνε. Και κανείς, μα απολύτως κανείς δεν αναρωτιέται: «Καλά, ρε άνθρωπε, εφόσον πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, τι τους χρειαζόμαστε τους πολιτικούς και τους πληρώνουμε χρυσούς; Γιατί δηλαδή να μην πετύχουμε το εφικτό μόνοι μας; Τι είμαστε εμείς; Παιδιά κατώτερου θεού;»

 

 

H επιστροφή του «εθνάρχη», Ιούλιος ’74

H επιστροφή του «εθνάρχη», Ιούλιος ’74
Ε ναι, έτσι φαίνεται, αγαπητοί συνέλληνες: ότι όλοι εμείς είμαστε παιδιά κατώτερου θεού. Διότι δεν φτάνει που έχουμε καταπιεί την αρλούμπα της τέχνης του εφικτού, κάνουμε και παράπονα κιόλας. Στη Δημοκρατία πάντα ευνοούνται εκείνοι που ευπρεπώς αποκαλούνται «μετριότητες», ενώ στην καθομιλουμένη ονομάζονται απλώς «σκιτζήδες». Εκλέγει λοιπόν ο Ελληνικός Λαός τους ενλόγω σκιτζήδες, οι οποίοι, μόλις πιάσουνε την καρέκλα, θέτουν σε εφαρμογή την καραμανλική αρχή για την «τέχνη του εφικτού». Τι είναι εφικτό σ’ένα σκιτζή; Η λούφα και διαρπαγή… τι άλλο θα ήταν; Λουφάξανε λοιπόν στην αρχή (τρόπος του λέγειν δηλαδή, γιατί το ΝΑΤ το διαγουμίσανε ήδη από το 1982), μετά λεηλατήσανε την Ελλάδα και τώρα που δεν έχουν αφήσει ούτε κολυμπηθρόξυλο ζητάνε και τα ρέστα: Θυσίες στο όνομα της «εθνικής ενότητας» και βγαίνει ο καθένας από δαύτους στα κανάλια με πέντε κυανόλευκες σημαίες πίσω του και καμιά δεκαριά εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας γύρω-γύρω και ξεφουρνίζει διάφορα πατριωτικά, ψυχωφελή και εθνεγερτήρια.

Εντάξει, ζητάνε να πληρώσετε σεις αυτά που φάγανε αυτοί. Τι άλλο θα κάνανε; Αυτό το καταλαβαίνω. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω όμως είναι γιατί παραπονιέστε: «Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», αυτό δεν λέτε; Ε, τι κάνανε οι άνθρωποι; Το εφικτό και μόνο το εφικτό και πάντα το εφικτό – δηλαδή ρεμούλα! Τι μου παραπονιέστε το λοιπόν;

Το κείμενο είναι απο το blog theodotus

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Συναφή Άρθρα

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *