ΡΑΒΒΙΝΟΣ MICHAEL SKOBAC: ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ-ΕΡΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΩΣ ΚΑΛΟΣ(Βίντεο)

5/5 (3)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Rabbi Michael Skobac, Εβραίοι για τον Ιουδαϊσμό, ερμηνεία του Σατανά ως καλού
Ο ραβίνος Μιχαήλ Σκόμπακ (Εβραίοι για τον Ιουδαϊσμό, Κρατώντας Εβραίους Εβραίους) φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος σκέψης, και εκτιμάται η διάλεξη και η λογική του. Αλλά μπερδεύεται από τους δικούς του σοφούς και λέει πράγματα για τη χριστιανική ερμηνεία που απλά δεν έχουν γερή βάση, λόγω της έλλειψης κατανόησης της έννοιας του χριστιανικού ευαγγελίου.

Αυτό είναι για την υπεράσπιση των Μεσσιανικών Εβραίων, «Εβραίοι για τον Ιησού» και τους συναδέλφους, που καταλαβαίνουν ότι ο «Σατανάς», το ερπετο μας εγκεφάλων ή η φύση του θηρίου μέσα μας, αντικαθίστανται από μια άλλη «δύναμη».

Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας των ψυχών μας, όταν «ο Χριστός ζει μέσα μου» όπως το θέτει ο Παύλος

Γαλ. 2,20 Εγώ έχω σταυρωθή μαζή με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζη μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε την ζωήν που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάριν και την δύναμιν της πίστεως στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον, δια την σωτηρίαν μου.

Αν όχι για το έθνος μας αυτή την εποχή, αλλά μια φορά πριν από 1000 χρόνια. Τώρα ο Σατανάς απελευθερώνεται από το απύθμενο λάκκο που κάποτε δεσμεύονταν στην αλυσίδα για 1000 χρόνια, όπως ήταν γραφτό. Όμως, ο zeitgeist της εποχής έχει πλέον απελευθερώσει τη φύση του θηρίου στους περισσότερους λαούς του κόσμου. Και βλέπουμε τον Σατανά σε ελεύθερη πτήση αναζητώντας ποιος μπορεί να καταβροχθίσει στον κόσμο

Α Πε. 5,8 Εγκρατευθήτε και σωφρονήσατε, αγρυπνείτε και προσέχετε• διότι ο αντίπαλος σας και κατήγορος διάβολος, σαν λιοντάρι που ωρύεται, περιπατεί με μανίαν ζητών ποιόν να καταπιή (παρασύρων αυτόν εις την αμαρτίαν και τον αιώνιον θάνατον).

Η χριστιανική περίοδος των 1000 χρόνων είναι στο παρελθόν

WHO IS SATAN? He is not who you think he is.

Οι εβραϊκές και χριστιανικές έννοιες του Σατανά είναι ακραίες αντιθέσεις », λέει ο ραβίνος Μιχάλης Σκόμπακ. Μάλλον έχει δίκιο. Ποια ήταν η θεραπεία του Θεού για το σατανικό κακό;

Παλιά διαθήκη προφητεία
Νέα εκπλήρωση της διαθήκης

Ησ. 50,6 Εδωκα τον νώτον μου εις μάστιγας και τας σιαγόνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου δεν το απέστρεψα από την αισχύνην των εμπτυσμάτων.

Α Πε. 1,2 και έχετε γίνει εκλεκτοί, σύμφωνα με την αγαθήν προγνώσιν του Θεού και Πατρός, με τον αγιασμόν, που χαρίζει το Πνεύμα το Αγιον, δια να υπακούσετε στο θέλημα του Κυρίου και λάβετε την απολύτρωσιν, που επήγασεν από το χυθέν αίμα του Ιησού Χριστού, εύχομαι η χάρις και η ειρήνη να αυξάνη και να πληθύνεται εις σας.

Ησ. 53,4 Αυτός όμως φέρει επάνω του το βαρύ φορτίον των αμαρτιών μας. Εβυθίσθη στον πόνον και την οδύνην, και ημείς εν τη πλάνη μας ενομίσαμεν, ότι αυτός ευρίσκετο εις την οδυνηράν αυτήν πληγήν και συμφοράν, επειδή ετιμωρείτο εκ μέρους του Θεού δι’ ίδικάς του αμαρτίας.
Ησ. 53,5 Αυτός όμώς ετραυματίσθη δια τας ιδικάς μας αμαρτίας, εταλαιπωρήθη και υπέφερε δια τας ανομίας μας. Παιδευτική τιμωρία έπεσεν επάνω του δια την ιδικήν μας ειρήνην και σωτηρίαν. Χαρις δε εις την πληγήν εκείνου ημείς εθεραπεύθημεν.

Ρωμ. 4,25 Αυτόν, ο οποίος παρεδόθη εις σταυρικόν λυτρωτικόν θάνατον, δια τα αμαρτήματα ημών και ανεστήθη, δια να μας δώση την δικαίωσιν και την σωτηρίαν.

Α Πε. 2,24 “Αυτός επήρε και εβάστασεν επάνω του τας αμαρτίας μας και προσέφερε δια του σώματός του θυσίαν επάνω στο ξύλον του σταυρού, δια να λάβωμεν ημείς την λύτρωσιν και την απαλλαγήν από τας αμαρτίας”, να ζήσωμεν δε με την δικαιοσύνην και την αρετήν. “Χαρις εις τας πληγάς αυτού έχετε και σεις θεραπευθή από την θανατηφόρον νόσον της αμαρτίας”.

Λευ. 16,27 Τον μόσχον και τον τράγον, που προσεφέρθησαν δια τας αμαρτίας όλων και των οποίων το αίμα εισήχθη εις τα Αγια των Αγίων προς εξιλέωσιν των αμαρτιών, θα τους βγάλουν έξω από την κατασκήνωσιν και θα τους καύσουν εξ ολοκλήρου μαζή με τα δέρματά των, με τα κρέατα και την κόπρον αυτών.

Ρωμ. 5,11 Και όχι μόνον θα σωθώμεν, αλλά απολαμβάνοντες από τώρα τας ευεργεσίας του Θεού, καυχώμεθα εν αυτώ δια μέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα επήραμεν δωρεάν την συμφιλίωσιν μας με τον Θεόν.

Λευ. 17,11 Και τούτο, διότι η ζωή κάθε ζωντανού όντος υπάρχει στο αίμα αυτού. Εγώ δέ, ως χορηγός της ζωής, σας έχω νομοθετήσει ως καθήκον να χύνεται τούτο στο θυσιαστήριον, δια να εξιλεώνωνται αι αμαρτίαι των ψυχών σας. Δια του αίματος της θυσίας του ζώου εξιλεώνεται ο άνθρωπος δια τας αμαρτίας του.

Εβρ. 9,22 Και σχεδόν όλα όσα έχουν ανάγκην καθαρισμού, πρόσωπα και πράγματα, καθαρίζονται, σύμφωνα με τας διατάξεις του Νομου, με αίμα. Και χωρίς να γίνη δια θυσίας χύσιμο αίματος, δεν δέδεται άφεσις.

Λευ. 16,4 Θα ενδυθή τον ηγιασμένον λινόν χιτώνα, θα φορέση κατάσαρκα την λινήν περισκελίδα, θα ζωσθή με την λινήν ζώνην, θα φορέση εις την κεφαλήν του την λινήν κίδαριν, όλα αυτά είναι καθιερωμένα ιερατικά ενδύματα. Προηγουμένως θα λούση όλον το σώμά του με νερό και κατόπιν θα τα φορέση.

Αποκ. 1,13 Και στο μέσον των επτά λυχνιών είδα ένδοξον πρόσωπον, που ωμοίαζε με υιόν ανθρώπου, και εφορούσε ένδυμα, που έφθανε έως τα πόδια του, και ήτο ζωσμένος κοντά στο στήθος με ολόχρυσον ζώνην.

Λευ. 16,5 Θα πάρη κατόπιν ο Ααρών δύο τράγους από τα κοπάδια των Ισραηλιτών δια την θυσίαν περί αμαρτίας και ένα κριον δι’ ολοκαύτωμα.

Λευ. 16,6 Θα προσφέρη, θυσίαν περί αμαρτίας, τον μόσχον, και με την θυσίαν αυτήν θα εξιλεωθή ο ίδιος και η οικογένειά του.

Εβρ. 5,1 Διότι κάθε αρχιερεύς, που λαμβάνεται και ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει μεταξύ των Ιουδαίων, γίνεται και εγκαθίσταται αρχιερεύς υπέρ των ανθρώπων, δια να προσφέρη δώρα και θυσίας προς συγχώρησιν των αμαρτιών του λαού.

Εβρ. 5,2 Και ημπορεί αυτός να συμπαθή και να φέρεται με μετριοπάθειαν προς αυτούς, που παρασύρονται εις την αμαρτίαν από άγνοιαν και πλάνην, διότι και αυτός σαν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται και φέρει την ανθρωπίνην ασθένειαν.

Εβρ. 4,15 Διότι δεν έχομεν Αρχιερέα, ο οποίος-λόγω αγνοίας εκείνων που συμβαίνουν εις ημάς-δεν ημπορεί να αισθανθή συμπάθειαν προς τας πνευματικάς και ηθικάς ημών ασθενείας και αδυναμίας. Τουναντίον έχομεν Αρχιερέα, ο οποίος έχει πειρασθή και δοκιμασθή εις όλα, όσα είναι δυνατόν να πειρασθή η ανθρωπίνη φύσις, ομοίως με ημάς, χωρίς όμως να παρασυρθή εις καμμίαν απολύτως αμαρτίαν.

Όντας μια αντίθετη δύναμη για καλό στο σύμπαν, όπως ο Θεός χρησιμοποιεί τον Σατανά για τον σκοπό του, όπως θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, είναι αυτή η αντίθετη δύναμη του καλού, ενώ ο Σατανάς εξακολουθεί να είναι η δύναμη του κακού, το βδέλυγμα της ερήμωσης, αυτός ο κόσμος. Έχουμε όλοι στην εξουσία μας να αντικαταστήσουμε τις «δυνάμεις» μέσα μας, να γίνει με την πεσμένη φύση της ανθρωπότητας από τη γέννηση, να αντικαταστήσουμε αυτή τη φύση του θηρίου με μια δύναμη για πάντα. Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, το Βάπτισμα του Πνεύματος.

Ματθ. 3,11 Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό, δια να σας οδηγήσω εις την μετάνοιαν• εκείνος όμως που έρχεται έπειτα από εμέ, είναι ισχυρότερός μου και δεν είμαι εγώ άξιος ούτε τα υποδήματά του να βαστάσω. Αυτός θα σας βαπτίση με Πνεύμα Αγιον και με το πυρ της χάριτος (που κατακαίει την αμαρτίαν, καθαρίζει δε και ζωογονεί την ψυχήν).

Καθώς ο Θεός δημιούργησε τον Σατανά για το κακό, ο παντοδύναμος Θεός των Ισραηλιτών δημιούργησε τον Ιησού Χριστό για πάντα.
Οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να καταραστούν, ούτε οι «Εβραίοι». Το Τανάκ περιλαμβάνει τον Τόρα, τον Νέβιμ (Οι Προφήτες) και τον Κετούβιμ (Γραφές) που μιλά για τους Ισραηλίτες, όχι για τους «Εβραίους». Εδώ είναι 150 βιβλία για το ποιοι οι Ισραηλίτες είναι, μερικά στη σκανδιναβική γλώσσα αλλά τα περισσότερα από αυτά στα αγγλικά:

Όπως λέει ο Schlomo Sand στο βιβλίο του «Η εφεύρεση του εβραϊκού λαού», οι Εβραίοι εφευρίσκονται από τον άνθρωπο, δεν δημιουργήθηκανε από τον Θεό. Είναι μια τραγική εξαπάτηση που έχει τεθεί σε κίνηση από τον Σατανά, για να δελεάσει και να οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό, από την Αλήθεια και προς την αντίπαλη βασιλεία του Σατανά για λίγο στον κόσμο. Όπως όλες οι άλλες φορές που έχει δοκιμάσει, θα αποτύχει και αυτή τη φορά επίσης. Ο Ιησούς Χριστός θα επανέλθει σκληρά και βίαια σε αυτά. Στην πνευματική σφαίρα ο πόλεμος έχει ήδη τελειώσει, στο Γολγοθά 2000 χρόνια πριν. Αυτό είναι μόνο το «τελευταίο δείπνο» τους, πριν από την πλήρη εξολόθρευση εκείνων της φύσης του ζώου του θηρίου στον Αρμαγεδώνα.

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ (Μασ. Σαμουήλ Α´)

Ο Θεός έθεσε έναν αντίπαλο.

Δεν αντιλέγουμε ότι ο Σατανάς είναι υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του Θεού. Διαβάστε το βιβλίο του Ιώβ για να το μάθετε. Αλλά αν οι Εβραίοι δεν βλέπουν τον Σατανά ως τον κακό, τότε θα μπορούσαν να επιλέξουν να λεηλατήσουν τον Σατανά και να ακολουθήσουν το προβάδισμά του, διότι φυσικά δημιουργήθηκε και πάλι από τον Θεό, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι δημιουργίες του Θεού είναι καλές. Ο Θεός δημιούργησε τόσο καλό όσο και κακό (Ησαΐας 45: 7), εναπόκειται σε εμάς να επιλέξουμε το καλό ή το κακό, αν θέλουμε να φάμε το μήλο από το ραβινικό «δέντρο της γνώσης» ή όχι (Ζοχάρ, Καμπάλα και Βαβυλωνιακό Ταλμούδ).

Μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα για να αντικαταστήσουμε τον Σατανά μέσα μας, απευθείας από τον Θεό. Δεν χρειάζονται ιερείς, ραβίνοι ή πάστορες ή πάπες. Έχει δημιουργηθεί μια άμεση σύνδεση και σύνδεσμος. Ο δεσμός είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν χρειάζονται άλλοι μεσάζοντες.

Ο Σκόμπακ έχει χάσει τις διδασκαλίες ότι ο Ιησούς ως Μεσσίας για τους Ισραηλίτες και τον Ιούδα ήρθε να διορθώσει τους πρώην σοφούς και τους ραβίνους των Εβραίων (το βασιλείο Ιούδα και τους Ισραηλίτες στη γενική αντίληψη του ποιοι είναι σήμερα).

Rabbi Skobac: «Ζωτική δύναμη που εμπνέει και οδηγεί τα ανθρώπινα όντα, το δικό τους». Ο Ιησούς αντικατέστησε εκείνη την δύναμη που εμπνέει τα ανθρώπινα όντα, καθιστώντας τους χριστιανούς ανθρώπους ανοσοποιημένους στους πειρασμούς των αντιμαχόντων. Οι Ιουδαίοι αγαπούν να είναι πειρασμένοι (σεξουαλικοί και άλλοι) και να οδηγήσουν στη σατανική δύναμη που «εμπνέει και οδηγεί τα ανθρώπινα όντα», ενώ οι Χριστιανοί έχουν ξεπεράσει αυτή τη φύση του θηρίου τους.

Το βιβλίο του Ιωβ επιβεβαιώνει ότι ο Σατανάς είναι υπό τη διοίκηση του Θεού. Αλλά τίθεται το ερώτημα ποιος είναι στην ομάδα των Σατανάδων ως αντίπαλοι και πειρασμοί (είναι οι Εβραίοι;) και ποιος είναι στην ομάδα του Θεού ως δίκαιος (όπως ο Αβραάμ); Ο Σατανάς δεν χρειάζεται να είναι δίκαιος, λέει ψέματα κατά βούληση, χωρίς καμία τύψη.

Αποκ. 2,9 Γνωρίζω καλά τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν εξ αιτίας των διωγμών. Αλλ’ είσαι πλούσιος από απόψεως πνευματικών χαρισμάτων και δωρεών. Ειξεύρω ακόμη την ασεβή εναντίον της υπολήψεώς σου διαβολήν, που σου έγινε εκ μέρους εκείνων που λέγουν τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ πραγματικώς δεν είναι, αλλ’ είναι συναγωγή του σατανά.

Αποκ. 3,9 Ιδού, σου δίδω τώρα μερικούς από την συναγωγήν του σατανά, από εκείνους οι οποίοι λέγουν με κομπασμόν δια τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ εις την πραγματικότητα δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού, θα τους κατευθύνω και θα τους κάμω να έλθουν και να προσκυνήσουν εμπρός εις τα πόδια σου, ως προς άξιον επίσκοπον της Εκκλησίας μου και να μάθουν ότι εγώ σε έχω αγαπήσει.

Ο Rabbi Skobac ρωτά γιατί ο Θεός δεν μας βάζει απλά στον Ουρανό, και όχι σε αυτό το άθετο κακό μέρος εδώ. Πρέπει να εργαστούμε και να κερδίσουμε την αρετή μας. Είμαστε σε μια διαδικασία αξιολόγησης που θα εισέλθουμε στον επόμενο Κόσμο που ονομάζεται Ουρανός. Ασκούμε πραγματικά τους πνευματικούς μας μύες, αλλά δεν θα εισέλθουμε λόγω του ότι έχουμε μεγάλους μυς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή και με τους δύο τρόπους. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει.

Δευτ. 28,68 Ο Κυριος θα σε ξαναφέρη οπίσω εις την Αίγυπτον αιχμάλωτον δια πλοίων, θα σε υποχρεώση να βαδίσης οδόν, δια την οποίαν σας είχα πει, ότι δεν θα την ίδης πλέον. Εκεί θα πωληθήτε εις όφελος των εχθρών σας ως δούλοι και ως δούλαι. Θα εκτίθεσθε προς πώλησιν και δεν θα υπάρχη αγοραστής” !

Πραξ. 9,2 και εζήτησε από αυτόν συστατικάς επιστολάς προς τας συναγωγάς της Δαμασκού, όπως, εάν εύρη μερικούς άνδρας και γυναίκας να ανήκουν στον δρόμον του Ιησού, δεμένους τους οδηγήση εις την Ιερουσαλήμ.

Πραξ. 24,14 Ομολογώ όμως εις σε τούτο• ότι σύμφωνα με την νέαν πίστιν, την χριστιανικήν, την οποίαν αυτοί ονομάζουν αίρεσιν, έτσι λατρεύω τον Θεόν των πατέρων μας, πιστεύων εις όλα όσα διατάσσει ο Νομος και εις όσα είνα γραμμένα στους προφήτας.

Πραξ. 19,9 Επειδή όμως μερικοί από τους Ιουδαίους εσκληρύνοντο και δεν επίστευαν, διέβαλλαν δε και εβλασφημούσαν την οδόν της πίστεως και της σωτηρίας εμπρός στο πλήθος, απομακρύνθηκε από αυτούς ο Παύλος, εξεχώρισε τους μαθητάς από όσους δεν είχαν πιστεύσει και από τότε εκήρυττε και συνδιελέγετο καθημερινώς εις την σχολήν κάποιου, που ελέγετο Τυραννος.

Ιω. 14,6 Του λέγει ο Ιησούς• “εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανόν, εγώ είμαι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν ημπορεί να έλθη προς τον Πατέρα, δια να απολαύση την αιώνιον ζωήν, παρά μόνον δια μέσου εμού.

Είναι με καλές πράξεις, να κάνεις καλό, να είσαι καλός – όπως ο ίδιος ο Θεός είναι καλός. Αλλά χωρίς τον Σατανά ο Θεός δεν θα μπορούσε να προσφέρει στην ανθρωπότητα την ελεύθερη βούληση να επιλέξει.

Σωζόμαστε με την χάρη αλλά αν οι πράξεις που ακολουθούν δεν το δείχνουν, δεν υπάρχει πραγματική μεταμόρφωση του Πνεύματος μέσα μας και καμία αλλαγή στην πραγματικότητα. Εάν ο ‘Χριστός ζει μέσα μας’ αντί του Σατανά, αντικαθιστώντας τον Σατανά, τότε δεν μπορεί να υπάρξουν ψέματα, δεν μπορούν να υπάρξουν βδελύγματα, η σωζόμενη θέληση με όλη τη δύναμη του Ιησού Χριστού μέσα τους παραμείνει εκτός αμαρτιών και βδελυρών πράξεων. Οι Σατανιστές δεν μπορούν.

Μπορούμε να αρνηθούμε τα αμαρτήματα και τα κακά. Με το ξεπέρασμα μπορούμε να κερδίσουμε στον κόσμο για να έρθει. Αλλά ο Σατανάς δεν είναι καλός, μαθαίνουμε να διακρίνουμε τι είναι καλό και κακό, και ο Σατανάς είναι ακόμα κακός.

Ο Σατανάς είναι ο θεός αυτού του Κόσμου, κυβερνά τον Κόσμο. Οδηγεί μια αντίπαλη ομάδα. Αληθές. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη πηγαίνει σε μεγάλες λεπτομέρειες για το πεπρωμένο όσων λατρεύουν τη φύση του θηρίου…

Αποκ. 2,9 Γνωρίζω καλά τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν εξ αιτίας των διωγμών. Αλλ’ είσαι πλούσιος από απόψεως πνευματικών χαρισμάτων και δωρεών. Ειξεύρω ακόμη την ασεβή εναντίον της υπολήψεώς σου διαβολήν, που σου έγινε εκ μέρους εκείνων που λέγουν τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ πραγματικώς δεν είναι, αλλ’ είναι συναγωγή του σατανά.

Αποκ. 3,9 Ιδού, σου δίδω τώρα μερικούς από την συναγωγήν του σατανά, από εκείνους οι οποίοι λέγουν με κομπασμόν δια τον ευατόν των ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ εις την πραγματικότητα δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού, θα τους κατευθύνω και θα τους κάμω να έλθουν και να προσκυνήσουν εμπρός εις τα πόδια σου, ως προς άξιον επίσκοπον της Εκκλησίας μου και να μάθουν ότι εγώ σε έχω αγαπήσει.

…και εκείνοι οι λίγοι που λατρεύουν ακόμα τον Θεό του Ισραήλ.

Ο Σκόμπακ ισχυρίζεται ότι ο Σατανάς δεν ήταν δεσμευμένος για 1000 χρόνια (εάν αποφασίσουμε συλλογικά ότι πρόκειται να γίνει, στο έθνος μας). Ο Σατανάς δείχνει στη Βίβλο ότι ο Σατανάς είναι υπό την εντολή του Θεού, εκτός και αν οι άνθρωποι μπορούν να μπουν στον πειρασμό, δεν θα υπήρχε ελεύθερη βούληση να επιλέξουμε τον Σατανά. Ή τον Θεό. ΔΕΝ μπορούμε να επιλέξουμε τον Σατανά ΚΑΙ τον Θεό.
Σε αυτή τη συνάντηση ο ραβίνος Kessin εξηγεί πώς οι πράξεις μας έχουν άμεση επίδραση στον Σατανά.

Messianic Process – Part 4: The Balance between Satan and the Jews – Rabbi Mendel Kessin

Οι Εβραίοι έχουν τώρα ενισχύσει το κακό λέει ο ραβίνος. Αυτό γίνεται με ανθρώπινες θυσίες στον Βαάλ / Μόλεχ, 9/11, Ουτογια στο Όσλο και παρόμοια, αποβολές κλπ. Ο Σατανάς μέσα σου, είσαι πιο συνδεδεμένος με τον Σατανά και ο Σατανάς είναι πιο κοντά σου ως δική σου «γυναίκα», εξηγεί ο Ραβίνος Kessin. Ο Σατανάς απελευθερώνει όλη την ενέργεια στους Εβραίους στην εποχή μας, εξηγεί.
Ο Σατανάς απελευθερώθηκε από τον απύθμενο λάκκο που είχε συνδεθεί για 1000 χρόνια, από ανθρώπους και μέσα ενημέρωσης προωθώντας το σατανικό ευαγγέλιο του καλού Σατανά».

Σε πρόσφατο υπέρ-Ισραηλινό συνέδριο, ο εβραϊκός δικηγόρος του Χάρβαρντ, Άλαν Ντορσοβίτ δηλώνει ανοιχτά ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα ΜΜΕ. Επιπλέον, είπε στο εβραϊκό ακροατήριο ότι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω της υποτιθέμενης συμβολής τους στην επιτυχία της Αμερικής (?). Είπε επίσης στο ακροατήριο ότι οι Εβραίοι δεν πρέπει να ζητούν συγγνώμη για το ότι έχουν την εξουσία να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Κάνοντας τον θεό Σατανά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες, ο Σατανάς θα τους δώσει δύναμη, όπως ισχυρίζεται ο Alan Dershowitz για λίγο, αλλά από εκεί έρχεται η Ημέρα της Κρίσης:

Alan Dershowitz: Never Apologize for Being a Jew

Καμία συγγνώμη, καμία μετάνοια. Κανένα πρόβλημα. Είναι μόνο δικό σου πρόβλημα, Alan Dershowitz.

Δεν είμαστε τόσο σίγουροι ποιος πρέπει να ζητήσει συγνώμη για την πραγματικότητα, για αυτό που έχουν κάνει στους Ισραηλίτες. Όχι μόνο κλέβοντας την ταυτότητά, αλλά και τις επιχειρήσεις και τα χρήματά, και τώρα και το καλό όνομα και τη φήμη του Μαρτίνου Λούθηρου.

Καλύτερα η μετάβαση στους Ιουδαίους για τον Ιησού. Αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα, ότι είναι καλύτερο να συνδεθούν με τον Μεσσία Ιησού Χριστό, παρά με τον Σατανά. Ποιος είναι ο πραγματικός Ιούδας θα είναι γνωστός για ποιον θα αναγνωρίσει τη φωνή που μιλάει στην έρημο, ποιος είναι ο Δρόμος, η Αλήθεια και η (αιώνια) ζωή, στον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία. Ο μόνος έγκυρος αμνός για τις αμαρτίες μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *