Ο εκ Πρεβέζης μοναχός ΜΩΫΣΗΣ ανακηρύσσει εαυτόν …προφήτη!!! ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ).(Βίντεο)

4/5 (1)

Νά, ποιός καὶ γιατί διδάσκει τὴν «ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας»!

Τοῦ χρειάζεται γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ προφητικό του προφίλ!

νακάλυψε κάποιον ἄγνωστο Φασούλα, τὸν ἀνακήρυξε χαρισματοῦχο προφήτη, γιατὶ μιλᾶ γιὰ κάποιον»νέο Μωϋσῆ«. Καὶ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ ἑαυτός του εἶναι ὁ «νέος Μωϋσῆς»!!!!

Καὶ κρίμα!  Ὑπάρχουν νοήμονες ἄνθρωποι ποὺ τὸν προσέχουν καὶ τὸν προωθοῦν!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.3 ΕΠ.26 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Στὸ βίντεο 26:00 ἑξῆς): Δημοσιογράφος: Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο τοῦ 1886 τοῦ Κυριαζῆ Φασούλα, μὲ τίτλο «Μία Προφητεία μόνον διὰ τὴν Ἑλλάδα». Τι πιστεύετε γι’ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Τί μπορεῖ (ἀπ’ αὐτὲς τὶς προφητεῖες ) νὰ ἐπαληθευτεῖ; Ὑπάρχει κάποια προφητεία ἀπ’ αὐτὲς ποὺ εἶναι καταγεγραμμένες ποὺ ἔχει ἤδη ἐπαληθευθεῖ;

    π. Μωϋσῆς: Ναί, ὑπάρχουν. Νὰ ποῦμε ὅμως στὸν κόσμο ὅτι αὐτὲς οἱ Προφητεῖες βρέθηκαν μετατυπωμένες σὲ κελὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὶς Καρυές. Τὸ κελὶ λέγεται Ὑπαπαντὴ τοῦ γέροντος

Παϊσίου, φέροντας χρονολογία 1866. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς πράγματι ἦταν χαρισματοῦχος· μιλᾶ γιὰ μετάνοια καὶ φυσικὰ ὁράματα καὶ προφητεῖες ποὺ ἔχει πεῖ, ἔχουν ἐκπληρωθεῖ.

    Πρὶν 3-4 μῆνες μὲ πῆρε τηλέφωνο μία κυρία καὶ μοῦ διάβασε μία προφητεία μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο (τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνώριζα τότε) καὶ μὲ ἄφησε ἄφωνο, γιατὶ ἀνέφερε τὸ ὄνομα ἑνὸς νέου Μωϋσῆ. Ἐγὼ στὴν ἀρχὴ δὲν θέλησα νὰ τὸ πιστέψω, ἀλλὰ στὴν πορεία, μέσα στοὺς τέσσερις αὐτοὺς μῆνες οἱ διωγμοί μου ἐντάθηκαν καὶ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ βιώνω στὸ πετσί μου αὐτὴ τὴν προφητεία (στὸ βίντεο 31:00 ἑξῆς):

    «Νέος Μωϋσῆς θέλει ἔλθει ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, θὰ εἶναι ἀπαίδευτος ἀπὸ γράμματα καὶ θὰ κηρύττει λόγο μετανοίας καὶ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διδασκάλων καὶ κακολόγων. Καὶ ἡ διδαχὴ αὐτοῦ, οὐχὶ αὐτοῦ ἀλλὰ τῆς θείας διδασκαλίας… Ἐὰν δὲν κηρύξει νέος Μωϋστῆς, τὸ ἔθνος αὐτὸ δὲν ἀνασταίνεται, ἀλλὰ μέλει νὰ ἀπωλεσθεῖ…». Νὰ σημειώσω καὶ κάτι ἄλλο γιὰ νὰ κατανοηθεῖ, πῶς αὐτὴ ἡ προφητεία ἐκπληρώνεται στὸ πρόσωπό μου, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1860 καὶ μετά, δὲν ἔχει βγεῖ κάποιος μὲ τὸ ὄνομα Μωϋσῆς ποὺ νὰ κηρύττει μετάνοια! Εἶμαι ὁ μόνος ποὺ κηρύττει μετάνοια αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν Ἑλλάδα. Καὶ λέει (ἡ προφητεία) «ἀπαίδευτος ἀπὸ γράμματα». Ἐγὼ δὲν ἔχω βγάλει πανεπιστήμιο καὶ μπροστὰ σἐ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Πανεπιστημιακοὺς θεολόγους, τοὺς ρήτορες μὲ τὴ φοβερὴ εὐγλωττία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἄδεια ψυχή, εἶμαι ἀπαίδευτος. Καὶ λέει, «θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διδασκάλων καὶ κακολόγων». Ἔχω ὑποστεῖ αὐτὴ τὴν στιγμὴ τρεῖς διωγμούς, ἀπὸ τρία μοναστήρια· μοῦ ἔχουν ἀκυρώσει πάρα πολλὲς ὁμιλίες· ἔχουν τηλεφωνήσει ἀκόμα καὶ σὲ σπίτια πιστῶν νὰ μὴ μὲ δεχθοῦν καὶ πάρα πολλὰ ἀκόμα.

    Ὑπάρχουν «3 λόγοι ποὺ μὲ διώκει αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ διοικούσα Ἐκκλησία. Ὁ βασικότερος λόγος εἶναι γιατὶ κηρύττω ἀλήθειες. Κι αὐτοὶ δὲν ἔχουν τὴν ἀλήθεια. Εἶναι μέσα στὸ σκοτάδι. Φορᾶνε ράσα, ἀφήνουν γένια… ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦν ἄλλους σκοπούς. Ἐγὼ εἶμαι καθαρός. Αὐτοὶ δὲν εἶναι καθαροί…

    Ἐδῶ ἡ προφητεία αὐτὴ ποὺ μιλάει γιὰ νέο Μωϋσῆ λέει ὅτι «ἡ διδαχὴ αὐτοῦ, οὐχὶ αὐτοῦ ἀλλὰ τῆς θείας διδασκαλίας». (Αὐτό) γι’ αὐτοὺς ποὺ μὲ λένε πλανεμένο. Καὶ μᾶς δίνει μιὰ ἐλπίδα αὐτὴ ἡ προφητεία ποὺ λέει ὅτι …ἐφ’ ὅσον πλέον κάποιος Μωϋσῆς κηρύττει, τὸ ἔθνος θὰ ἀναστηθεῖ! Εἶναι μιὰ μεγάλη ἐλπίδα καὶ προσπαθῶ μέσα ἀπὸ τὶς προφητεῖες νὰ δώσω κουράγιο στὸ λαό, γιατὶ τὰ δεινὰ θὰ χειροτερέψουν, νὰ μὴν ἀποκάμουμε…  Ἡ Ἑλλάδα μας λόγῳ τῆς μετανοίας, ποὺ θὰ ἀναγκάσει ὁ Θεὸς τὸν Λαὸ μὲ τὰ δεινὰ νὰ γίνει, ὁπότε θὰ ἀναστηθεῖ ἡ πατρίδα μας.

    Ὁ Κύριός μας περιμένει 8 χρόνια, μετὰ ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ ἦρθαν τὸ 2010, καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ, σὰν καλὸς Πατέρας νὰ τὸ κάνει αὐτό. Ἂν δὲν τὸ κάνει, ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχει σὲ 5-10 χρόνια.

    Πολὺ πιθανὸν τὸ ποθούμενο (γιατὶ ἡ Ἑλλάδα μας οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι ἐλευθερωμένη· ἀπὸ τὸ 1831 καὶ μετά, ἔχουμε μόνο μικρὲς ἀναλαμπὲς ἐλευθερίας· ἡ Ἑλλάδα ἐλευθερώθηκε τρία χρόνια μὲ τὸν Καποδίστρια, καὶ ἴσως λίγο μὲ τὸν Μεταξά…) νὰ ἀρχίσει τὸ 2018, ὅλα νὰ ξεκινήσουν ἐφέτος… μὲ τὴν ἐπέμβαση τῶν Ρώσων… Ἄρα ἡ Ἑλλάδα μας, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ θὰ ἐλευθερωθεῖ.

Αναρτήθηκε από Πατερική Παράδοση στις 3/29/2018 11:08:00 μ.μ.

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ).

Σοκάρει η προφητεία του Αγ Ραφαήλ «Η ιστορία θα αλλάξει σελίδα όταν ο Ερντογάν…»

Θαύμα – Κοπέλα που θα πέθαινε πήρε παράταση ζωής 7 χρόνια με τον Τίμιο σταυρό και την πίστη της

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΦΡΑΙΜ ΓΙΑ 3ο Π. Π. – ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ!

π Νικόλαος Μανώλης, Απάντηση στον μητρ. Μόρφου περί οράματος του γέρ. Εφραίμ Φιλοθεΐτη [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Απόσπασμα εκ των προφητειών των Ιερών Γραφών…..

Ακούσατε έθνη και Λαοί της Οικουμένης πάσης

και συ αναγνώστα πρόσεχε σ’ αυτό που θα διαβάσης.

Είναι σκληρά και λυπηρά άλλ’ είναι πεπρωμένα

να γίνουν όσα στας Γραφάς ευρίσκονται γραμμένα.

Τάγραψαν οι Πατέρες μας ο κόσμος για να μάθη

από αυτόν τον πόλεμο τί μέλλεται να πάθη.
Για να προσφύγη στον Θεόν και να μετανοήση

αν θέλη δια να σωθή και ευτυχής να ζήση.

Με μιας θ’ ανάψη η φωτιά από μικρή αιτία

κραυγή πολέμου έρχεται από τη Βουλγαρία.
Η δε Ρωσία ξαφνικά είσβάλλει στην Τουρκία

και ως χείμαρρος ορμητικός σαρώνει την Περσία.

Και προχωρεί ακάθεκτη φθάνει στην Παλαιστίνη

διότι κοσμοκράτηρα του κόσμου θε να γίνη.
Τότε κατέρχονται ομού της Δύσεως τα κράτη

ουαί στα Έθνη του Βορρά γίνονται όλα στάχτη.

Με λύσσα αμύνεται σκληρά η Άρκτος ( Ρωσία ) στην Τουρκία

που αδίκησε την Ελλάδα,
και όλη καταφλέγεται και καίει σαν λαμπάδα.

Ματαίως αγωνίζεται η Άρκτος να κρατήση

τα περιβόητα Στενά στο τέλος θ’ απηυδήση.
Γιατί απ’ την Ανατολή, Κορέα, Μαντζουρία

εισβάλλει η Αμερική με την Ιαπωνία.

Και προχωρεί ολοταχώς γραμμή στη Σιβηρία

ενώ στη Δυτική πλευρά νικά η Γερμανία.
Και τότε είναι αδύνατον να κρατηθή η Ρωσία

και εγκαταλείπει τα Στενά, Αίγυπτον και Τουρκία.

Κτυπιέται η Άρκτος πανταχού και φεύγει προτροπάδην

όπως διασκορπίζεται εν άτακτο κοπάδι.
Τότε ομού θα ηττηθή και η δόλιος Τουρκία

γιατί θα πράξη πονηρά μεγάλη προδοσία.

Γιατί αφού καταβληθή όλη απ’ τη Ρωσία

θα συμμαχήση μετ’ αυτής και με τη Βουλγαρία.
Για τούτο όσοι χριστιανοί ευρίσκονται στην Πόλι ( Κωνσταντινούπολι )

και τα περίχωρα αυτής πρέπει να φύγουν όλοι.

Γιατί η Πόλις θα καή και ουδείς θα απομείνη

κάτοικος ζων εντός αυτής, μόν’ η Σιών θα μείνη.
Ο οίκος ούτος και Ναός της του Θεού Σοφίας

όστις θα μείνη αείφωτος φάρος της Εκκλησίας.

Εξ’ ου το φως θα ξαπλωθή σ’ όλη την Οικουμένη

της Βασιλείας του Χριστού και ο κόσμος αναμένει.
Η πρώτη φάσις έληξε του τρομερού πολέμου

τόσα δεινά πέντε μηνών δεν επαρκούν Θεέ μου;

Και πάλιν νέος πόλεμος θ’ αρχίση να ξεσπάση

αλλοίμονο στον άνθρωπο τί έχει να περάση.
Το ζήτημα τής πόλεως πάλι θα βγη στη μέση

κι ό κόσμος θα περιπλεχθή και δε θα ξεμπερδεύση.

Αμέσως η διχόνοια ενσκήπτει εις την Κρήτη

και ανάπτουν εις τα αυθωρεί ( αμέσως ) τα πάθη και τα μίση.
Αφού οι ισχυροί της γης απογοητευθώσιν

τότε θα γίνη πόλεμος που ουδέποτε έχει γίνει,
αλλοίμονο στους ασεβείς κανείς δε θ’ απομείνη.

Τότε η Ελλάς ουδέτερη και πάντα αδικημένη

το δίκαιό της θα ζητή και έτοιμη θ’ αναμένη, χωρίς ν’ αναμειχθή.
Και τότε θα μιλήση η σάλπιγξ του Θεού

εκ του ουρανού σαλπίση για να δικαιωθή.

Τότε τα έθνη μεληδόν θα σφάζωνται αγρίως

στα όρια της Πόλεως για τα στενά κυρίως.
Τότε θα πλεύση και πνιγή στο αίμα το μοσχάρι

τότε θα εκκαθαριστή η ήρα από το στάρι.

Στη θάλασσα όπου βρεθή πλοίο δεν θ’ απομείνη

και από το αίμα η θάλασσα κοκκινωπή θα γίνη.
Η Πόλις θα κατακαυσθή και ίχνος δεν θα υπάρξη

πλέον ανθρώπου υλιστή γιατί πολλά έχει πράξει.

Μόνο θα μείνη ο Ναός της του Θεού Σοφίας

το στόλισμα της Νύμφης Του και Αγίας Του Εκκλησίας.
Τρία ημερόνυχτια θα διαρκέση η μάχη

όποιος εξέλθη ζωντανός μεγάλη τύχη θάχη.

Κράτη ομού δέκα οκτώ με πείσμα αγριεμένα

θα σφάζωνται αλλόφρονα στο αίμα βουτηγμένα.

Την τρίτη ημέρα ακριβώς όσοι εξαντλημένοι

από τη μάχη όσοι ζουν θα δούνε ξαφνιασμένοι,
εκεί ψηλά στον ουρανό στα δεξιά τα μέρη

να λάμπη υπέρ τον ήλιον ένα μεγάλο αστέρι.

Και από τ’ αστέρι κάτωθεν ένας Σταυρός ν’ αστράπτη

Πύρινος κατακκόκινος και έκπληκτα τα Κράτη,
ακούσανε εκ του ουρανού μία φωνή βροντώδη

Αγγέλου απροσδόκητου που θα σταθούν στο πόδι.

Τα όπλα θα πετάξουνε στη γη και τρομαγμένοι

τ’ αστέρι θα κοιτάζουνε σαν απολιθωμένοι.
Σταθήτε θ’ ακουστή φωνή. Σταθήτε επί τόπου

γιατί αρκετά εχύθηκε το αίμα του ανθρώπου.

Σπεύσατε πάραυτα εκεί στα δεξιά τα μέρη

το τόξο ακολουθήσατε που βγαίνει από το αστέρι.
Και εκεί θα βρήτε άνθρωπο άγιον, δικόν μου

Ποιμένα αυτόν εξέλεξα διά το ποίμνιόν μου.

Τούτον και σεις εκλέξατε ποιμένα να ποιμάνη

τα πρόβατά μου που γυρνούν έρημα δίχως στάνη.
Νύκτα θ’ ακουστή η φωνή μου και ο κόσμος τρομαγμένος

εκ της φωνής της σάλπιγγος θα μείνη σαστισμένος.

Κι ευθύς το τόξον θα στραφή προς νότον στην Ελλάδα

που απ’ το φως το ουράνιο θα φέγγη σαν λαμπάδα.
Τότε θα καταφθάνουνε οι Πρέσβεις στην Ελλάδα

ολόχαρη δε η ‘Ελλάς με βία και γρηγοράδα.

Τότε η Ελλάς θα σηκωθή πρώτη με το στρατό της

να εκπληρώση ολόχαρη τον ιερόν σκοπόν της.
Να καταλάβη αμαχητί, τα ιερά της μέρη

που της τα πήραν οι εχθροί που όλος ο κόσμος ξέρει.

Τότε οι Πρόσφυγες ομού από χαρά σκιρτώντας

θα τρέξουν στα μέρη τους σαν αετοί πετώντας.
Τότε ο Ελλην Βασιλεύς, ο εκλεκτός Κυρίου

εις πάντα θάναι άριστος και επί της υφηλίου,
θα άρχη και θα διοική μετά δικαοσύνης

και η γη θα χαίρεται εκ διαρκούς ειρήνης.

Τα όπλα τα πολεμικά θα γίνουν εργαλεία

και άροτρα γεωργικά, κι ειρήνη και ευτυχία.

Θα βασιλεύση πανταχού, κι ως αδελφοί να ζώσι

οι άνθρωποι επί της γης και δε θα ερωτώσι,
ο εις τον άλλον άνθρωπον μήπως και είναι ξένος

αλλά θα λέγεται αδελφός και εκ του Αδάμ το γένος.

Έλληνες ανανήψατε αυτή είναι η αλήθεια

μη σας πλανούν οι άπιστοι πως είναι παραμύθια.
‘Ολα αυτά θα γίνουνε η ώρα πλησιάζει

το σύμπαν ανταράσσεται και εσάς δεν σας τρομάζει;

Η συμφορά που έρχεται τους ασεβείς θα πλήξη

και εκ της γης αλύπητα θα τους εξαφανίση.

Πάρετε την απόφασι και λογικά σκεφθήτε

αν θέλετε να ζήσετε και αιώνια να σωθήτε,
όλοι μετανοήσατε στραφείτε προς τα Θεία

γιατί ουδεμία απ’ αυτήν υπάρχει σωτηρία.

Ο πόλεμος που έρχεται ουδέποτε έχει γίνει,

τόσον μεγάλος και φρικτός και δεν θα γίνη ειρήνη,
εάν δεν εκκαθαρισθή η ήρα από το σιτάρι

και τα ζιζάνια καούν σαν το ξηρό χορτάρι.

——————————————————

Ποίημα :+ Γέροντος Ιωσήφ Ι. Μεγ. Μονή Βατοπαιδίου, »Αγιον όρος 26 Ιουλίου 2006.


Πηγή: Οι προφήτες μας αποκαλύπτουν …

Αβραάμ Μοναχού Αγιορείτου


ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ !!!!

http://leimwnas.blogspot.com/2011/05/blog-post_20.html

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΡΑ ΓΕ;

Την ετήσια έκθεσή της για τους βανδαλισμούς που σημειώνονται σε χώρους θρησκευτικής σημασίας, έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με αυτήν, η αύξηση των βανδαλισμών τα τελευταία χρόνια είναι τρομακτική και σχεδόν αποκλειστικά στρέφεται εναντίον ορθόδοξων χώρων (εκκλησιών, μοναστηριών, εικονοστασίων, κ.λπ.).

Έτσι, από τις συνολικά 147 επιθέσεις του 2015, εκ των οποίων οι 138 αφορούσαν ορθόδοξους χώρους, το 2018 οι επιθέσεις έφτασαν τις 591, εκ των οποίων το 95% αφορούσε ορθόδοξους χώρους!

συνεχεια εδώ

https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2019/12/blog-post_322.html

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *