ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ(Βίντεο)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλάδακη

Είναι άραγε δυνατόν να υπάρχει πραγματικά ένα βασικό σχέδιο από την αρχαιότητα που όλοι ακολουθούμε; Θα μπορούσε να αποκαλύψει όλα όσα συνέβησαν, αυτά που συμβαίνουν και όσα θα συμβούν; Ακούστε τι έχει να πει ο Jonathan Cahn και μάθετε μια εκπληκτική αποκάλυψη του Προέδρου Τραμπ στην Αγία Γραφή.

Εκπληκτική Αποκάλυψη του Trump στη Βίβλο!

Amazing Revelation of President Trump in the Bible!

Το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου είναι μια αποκάλυψη. Το αποκαλούμε «Αποκάλυψη» στα αγγλικά, αλλά στην ελληνική γλώσσα είναι η αποκάλυψη, όπως και στην «αποκάλυψη του Ιησού Χριστού … στον δούλο του Ιωάννη».

Η Αποκάλυψη δεν σημαίνει «καταστροφή». Υπάρχουν πολλά από αυτά στην

Αποκάλυψη, αλλά η χρήση της «αποκάλυψης» ως συνώνυμο της παγκόσμιας καταστροφής είναι το αποτέλεσμα αυτού του βιβλίου, όχι το αντίστροφο. Η Αποκάλυψη είναι ένα λογοτεχνικό είδος που έχει εγκαταλείψει η κουλτούρα μας και σημαίνει απλώς «αποκάλυψη». (Έτσι, «Αποκάλυψη»). Η έννοια είναι μια απόπειρα αποκάλυψης μιας αποκαλυφθείσας προηγούμενης αλήθειας. Η οθόνη είναι απαραίτητη, αλλά αυτό δεν το κάνει πλήρες. Βλέποντας ότι μπορεί να φαίνεται σαν το τέλος του κόσμου.

Η Αποκάλυψη είναι μια στιγμή έκθεσης, μια αλλαγή πορείας. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έκανες λάθος. Είναι η τελική παραδοχή ότι μια σχέση έχει τελειώσει.Είναι να γυρίζεις στο φως και να βλέπεις κατσαρίδες να διασκορπίζονται.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι μια αποκάλυψη.

Ο Τραμπ με βιβλικούς προφήτες:

«Θα ήταν πολύ να προσευχηθούν για μια μέρα, όταν η Αγία Γραφή παίρνει ένα“Βιβλίο του Trump,”σαν να έχει ένα“Βιβλίο της Εσθήρ” για να γιορτάζει την απελευθέρωση των Εβραίων από την αρχαία Περσία;

«Οι μελετητές της Βίβλου θα σημειώσουν αναμφισβήτητα τους ήρωες, τους σοφούς και τους προφήτες της αρχαιότητας, οι οποίοι επίσης περηφρονήθησαν από τους ίδιους τους ανθρώπους που ήρθαν για να ξεσηκώσουν. «

Ο συντονιστής Frank Luntz ρώτησε τον Τραμπ εάν έχει ζητήσει ποτέ τον Θεό για συγχώρηση για τις πράξεις του.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι έχω. Απλά συνεχίζω και προσπαθώ να κάνω μια καλύτερη δουλειά από εκεί. Δεν το νομίζω «, είπε. «Νομίζω ότι αν κάνω κάτι λάθος, νομίζω, απλά προσπαθώ να το διορθώσω. Δεν τοποθετώ τον Θεό σε αυτή την εικόνα. Δεν το κάνω. «

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενώ δεν έχει ζητήσει από τον Θεό τη συγχώρεση, συμμετέχει  όμως στη Θεία Κοινωνία.

Η Βίβλος διδάσκει:

Α Ιω. 1,7    Εάν όμως ζώμεν και συμπεριφερώμεθα σύμφωνα με το φως της θείας αληθείας, όπως ζη και υπάρχει πάντοτε μέσα στο απόλυτον ηθικόν φως αυτός ούτος ο Θεός, τότε έχομεν στενήν σχέσιν και κοινωνίαν μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, που εχύθη κατά την σταυρικήν θυσίαν, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτίαν.

Α Ιω. 1,8     Εάν είπωμεν, ότι δεν έχομεν αμαρτίαν, εξαπατώμεν τους εαυτούς μας και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας.

Α Ιω. 1,9      Εάν όμως, με αυτογνωσίαν και συναίσθησιν της ενοχής μας, ομολογούμεν τας αμαρτίας μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός, δια την τήρησιν της υποσχέσεώς του περί της αφέσεως των αμαρτιών μας, είναι δε και δίκαιος, ώστε βάσει της θυσίας του Υιού του, να συγχωρήση τας αμαρτίας μας και να μας καθαρίση από κάθε αδικίαν.

Trump 3rd Temple Coin, Shekel of Sanctuary, Image of Beast

Η Βίβλος λέει επίσης ότι οι Χριστιανοί πρέπει να μετανοήσουν:

Πραξ. 2,38            Είπε δε προς αυτούς ο Πετρος· “μετανοήσατε και ας βαπτισθή ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού δια την άφεσιν των αμαρτιών σας· και θα λάβετε και σεις την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Α Κορ. 11,27          Ωστε όποιος τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος και υπόδικος δια βαρείαν ασέβειαν και ύβριν εναντίον του σώματος και του αίματος του Κυρίου.

Α Κορ. 11,28         Ας εξετάζη δε κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του με πολλήν προσοχήν, και έτσι προετοιμασμένος ας τρώγη από τον καθαγιασμένον άρτον και από το καθαγιασμένον ποτήριον.

Α Κορ. 11,29         Διότι εκείνος ο οποίος τρώγει και πίνει αναξίως τα πάντιμα αυτά δώρα τρώγει και πίνει κρίμα και καταδίκην δια τον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει καμμίαν διάκρισιν του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τας συνήθεις, και κοινάς τροφάς του σώματος.

αλλά ο Ντοναλτ Τραμπ  προφανώς δεν πιστεύει πραγματικά

Δεν συνεπάγεται  ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι απολύτως * η τελευταία σάλπιγγα(Trump-trumpet) – αλλά δεδομένου ότι η  τελευταία σάλπιγκα (LAST TRUMP) είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα και τελικά σημάδια στο τέλος των προφητειών, μπορούμε να παραβλέψουμε την πιθανότητα ότι ένας προεδρικός υποψήφιος με το όνομα Τραμπ χρησιμοποιείται ως σημάδι από τον Θεό; …

Όσο για τις βιβλικές ενδείξεις στο τέλος των χρόνων TRUMP:

Πρώτα, ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης,

Θεσ. 4,13    Δεν θέλομεν δε, αδελφοί, να ευρίσκεσθε εις άγνοιαν σχετικώς με αυτούς, οι οποίοι έχουν αποθάνει, δια να μη λυπήσθε, όπως λυπούνται οι άλλοι, που δεν έχουν καμμίαν αλπίδα αναστάσεως και αιωνίου ζωής.

Α Θεσ. 4,14     Διότι, εάν πραγματικά και αληθινά πιστεύωμεν, ότι ο Ιησούς απέθανε και ανεστήθη, έτσι και πρέπει να πιστεύωμεν, ότι και ο Θεός αυτούς, οι οποίοι απέθαναν με πίστιν στον Ιησούν, θα τους αναστήση και θα τους φέρη μαζή με αυτόν εις την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν.

Α Θεσ. 4,15       Τούτο δε σας το λέγομεν όχι από ιδικήν μας επινόησιν, αλλ’ από λόγον και αποκάλυψιν, που έκαμεν εις ημάς ο Κυριος, ότι δηλαδή ημείς που θα ζώμεν ακόμη, και κατά την Δευτέρα Παρουσίαν του Κυρίου θα έχωμεν απομείνει και θα ευρισκώμεθα εις την γην, δεν θα προφθάσωμεν τους κοιμηθέντας, επειδή αυτοί θα έχουν πρώτον αναστηθή.

Α Θεσ. 4,16    Επειδή αυτός ο ίδιος ο Κυριος με παντοδύναμον πρόσταγμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβή από τον ουρανόν και οι νεκροί, που έχουν πεθάνει με την πίστιν στον Χριστόν, θα αναστηθούν πρώτοι.

Α Θεσ. 4,17  Επειτα από αυτό ημείς που θα ζώμεν και θα έχωμεν απομείνει εις την γην, θα αρπαχθώμεν μαζή με αυτούς μέσα εις νεφέλας, δια να προυπαντήσωμεν τον Κυριον στους ουρανίους χώρους. Και έτσι θα είμεθα πάντοτε μαζή με τον Κυριον στον ουρανόν.

Α Θεσ. 4,18      Ωστε, λοιπόν, παρηγορείτε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά, που σας γράφω και τα οποία είναι λόγοι του Κυρίου.

Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην εκκλησία της Κορίνθου:

Α Κορ. 15,51          Ιδού σας φανερώνω μίαν μυστηριώδη και άγνωστον αλήθειαν· όλοι μεν δεν θα αποθάνωμεν, όλοι όμως, νεκροί και ζώντες, όταν έλθη ο Χριστός, θα αλλάξωμεν σώμα και κατάστασιν.

Α Κορ. 15,52         Και θα γίνη αυτό ακαριαίως, ώσπου να ανοιγοκλείση το βλέφαρον, όταν θα ηχήση η τελευταία σάλπιξ του ουρανού· διότι τότε θα σαλπίση ο άγγελος και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Οσοι δε τότε ζώμεν θα υποστώμεν αμέσως ριζικήν αλλαγήν.

Α Κορ. 15,53         Διότι πρέπει αυτό το φθαρτόν σώμα να ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο σώμα να ενδυθή αθανασίαν.

Πιθανότατα το 2019 θα ολοκληρώσει την εκπλήρωση όλων των τελικών χρόνων της προφητείας της Αγίας Γραφής. ο τελευταίος προεδρος
μια σειρά σημείων από τον Θεό, την Αποκάλυψη και τον κ. Trump να είναι ένα από αυτά τα σημάδια!

Όλοι οι βιβλικοί μουσικοί γνωρίζουν ότι το τελευταίο άστρο ισοδυναμεί με μια μουσική νότα! Έτσι θα σήμαινε την τελευταία νότα ή τον ήχο που βγαίνει από τη σάλπιγγα! Έτσι, όταν ο κ. Donald J. Trump μιλάει την τελευταία του λέξη, αυτή θα είναι η τελευταία σημείωση. Αυτό είναι ένα πνευματικό σημάδι!

Αυτό είναι το κλειδί για την ερμηνεία της Αποκάλυψης

Αποκ. 1,19  Γράψε, λοιπόν, αυτά, που είδες, και αυτά, που υπάρχουν τώρα, και εκείνα που πρόκειται ύστερα να γίνουν στο μέλλον

Β Κορ. 3,17    Ο Κυριος είναι το Πνεύμα και όπου υπάρχει το Πνεύμα, το οποίον δια μέσου του Κυρίου χορηγείται, εκεί υπάρχει η απελευθέρωσις από το κάλυμμα και την δουλείαν του Νομου· εκεί ευρίσκεται η πραγματική ελευθερία.

Είναι οΤραμπ ο Κύρος ; Η υπόθεση της Παλαιάς Διαθήκης για: Ναι και Όχι

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν ήταν ο πρώτος που συνέκρινε τον Ντόναλντ Τρούμπ με τον αρχαίο Περσικό ηγέτη, τον Κύρο. Αλλά είναι πιθανότατα η πιο εξέχουσα. Μετά την ανακοίνωση του 45ου Προέδρου που έγινε νωρίτερα φέτος ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ θα μετακινηθεί από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρατήρησε: «Θέλω να σας πω ότι ο εβραϊκός λαός έχει μεγάλη μνήμη, έτσι θυμόμαστε τη διακήρυξη της ο μεγάλος βασιλιάς, ο Κύριος ο Μέγας, ο περσικός βασιλιάς πριν από 2.500 χρόνια. Ανακήρυξε ότι οι εξόριστοι Εβραίοι στη Βαβυλώνα θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να ανοικοδομήσουν τον Ναό μας στην Ιερουσαλήμ ».

Η πρόταση του Netanyahu, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ μπορεί να συγκριθεί με τον Κύρο λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών του που επηρεάζουν την εβραϊκή κοινότητα, δίνει στην αναλογία του μια μοναδική συστροφή.

Αλλά οι αμερικανοί ευαγγελιστές έχουν συγκρίνει τον Τραμπ με τον περσικό κυβερνήτη από τα δημοκρατικά πρωταθλήματα. (Οι ισχυρισμοί αυτοί μάλιστα εμφανίστηκαν στην πρόσφατη κυκλοφόρητη ταινία The Prophecy του TheTrump.) Υποστηρίζουν ότι όπως και ο Κύρος, ο οποίος ήταν ελάχιστα αφοσιωμένος του YHWH, ο Θεός του Ισραήλ, υπηρέτησε ως πράκτορας του Θεού εξουσιοδοτώντας Εβραίους εξορίστες στη Βαβυλώνα να επιστρέψουν στην Γη της Υπόσχεσης και να ανοικοδομήσουν το ναό στο YHWH, έτσι ώστε το ναρκισσιστικό και ηθικά ατελές Trump να προωθήσει τα αίτια της ευαγγελικής κοινότητας – και κατ ‘επέκταση της χώρας.

Ποιος ήταν ο Κύρος;

Κύρος Β΄ της Περσίας

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82

Ο Κύρος Β΄ της Περσίας

, 600 π.Χ.4 Δεκεμβρίου 530 π.Χ.)[3], γνωστός κοινώς ως Κύρος ο Μέγας και Κύρος ο Πρεσβύτερος, ήταν ο ιδρυτής της Αχαιμενιδικής Αυτοκρατορίας, της πρώτης Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ήταν μεγάλος κατακτητής και ο σημαντικότερος βασιλιάς της Περσίας από την δυναστεία των Αχαιμενιδών. Η βασιλεία του σύμφωνα με τις πηγές διήρκεσε 29 ή 31 χρόνια, είναι ο ιδρυτής της μεγάλης Περσικής αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών με πλήθος από τίτλους. Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ήταν γιος του Καμβύση Α’ και της Μανδάνης, κόρης του βασιλιά των Μήδων Αστυάγη, που μεγάλωσε στην αυλή του και σε ηλικία 16 χρονών νίκησε κι έδιωξε τους Ασσύριους. Κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του παππού του Κύρου Α΄ και τελικά επικράτησε. Μεγάλωσε την έκταση του κράτους του κατακτώντας τους διάφορους γειτονικούς του λαούς, στους οποίους φέρθηκε με επιείκεια.

Αλλά αν και αυτές οι παραλληλίες είναι εντυπωσιακές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ μιμείται τον Κύρο αγνοεί τις βασικές διαφορές στις ιστορίες τους. Για αρχάριους, ο Τραμπ δεν είναι κατακτητικός αυτοκράτορας.

Δεν έχει κληρονομήσει τη γη του Ισραήλ ως μέρος της αυτοκρατορίας του, ο εβραϊκός πληθυσμός του κόσμου δεν είναι υποκείμενα του, λόγω της κατάκτησης του άλλου έθνους και δεν έχει εξουσιοδοτήσει την ανοικοδόμηση του ναού στην Ιερουσαλήμ.

Το πιο σημαντικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής των ηγετών, οι χριστιανοί πιστεύουν ότι το κρυφό χέρι του Θεού είναι ενεργό πίσω από κάθε μετάβαση στην ηγεσία.

Α Βασ. 2,6 Ο Θεός είναι ο κύριος του θανάτου και της ζωής. Αυτός θανατώνει και αυτός ζωογονεί, αυτός κατεβάζει τους ανθρώπους στον τάφον και αυτός τους επαναφέρει πάλιν εις την ζωήν

Α Βασ. 2,7  Ο Κυριος είναι εκείνος ο οποίος καθιστά πτωχούς τους πλουσίους και κάμνει πλουσίους τους πτωχούς. Ταπεινώνει και ανυψώνει.

Α Βασ. 2,8 Αυτός ανεγείρει από την γην τον κατάκοιτον πτωχόν· πεινώντα και στερούμενον, που κοιμάται εις την κοπριάν, τον ανυψώνει και τον ενθρονίζει ως ισχυράν μεταξύ των ισχυρών της γης. Αυτός αναδεικνύει τους πτωχούς και αποκλήρους κληρονόμους θρόνων ενδόξων

Ιεζ. 17,24    Και θα μάθουν όλα τα δένδρα της πεδιάδος, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι της γης, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, ο οποίος ταπεινώνω τα υψηλά δένδρα και ανυψώνω μεγαλοπρεπή τα ταπεινά δενδρύλλια. Ξηραίνω τα θαλλερά δένδρα και κάμνω να αναθάλλουν τα ξηρά δένδρα. Εγώ, ο Κυριος ωμίλησα και έτσι θα κάμω”.

Δαν. 2,21    Αυτός μεταβάλλει εποχάς και χρόνους. Ανεβάζει στους θρόνους και καταβιβάζει από θρόνους βασιλείς. Αυτός δίδει σοφίαν στους σοφούς, σύνεσιν και ορθοφροσύνην στους συνετούς.

Ιω. 19,11      Απήντησεν ο Ιησούς· “Δεν θα είχες καμμίαν εξουσίαν εναντίον μου, εάν το δικαστικόν αξίωμα που κατέχεις σήμερα, δεν σου ήτο δοσμένο από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε αφίνει δικαστήν κατά τας ημέρας αυτάς και είσαι υποχρεωμένος να με δικάσης, αφού με έφεραν εμπρός σου ως κατηγορούμενον οι Ιουδαίοι. Δι’ αυτό ο Καϊάφας και το συνέδριον των Εβραίων, που από φθόνον με παρέδωκαν εις τα χέρια σου, έχουν μεγαλυτέραν ενοχήν από σε, ο οποίος δεν τολμάς να αποδώσης δικαιοσύνην”.

Εδώ είναι η προφητεία  του Κύρου:

Ησ. 44,24    Ετσι λέγει ο Κυριος, ο οποίος σε έπλασε ευθύς εξ αρχής και σε απαλλάσσει από τους κινδύνους. “Εγώ είμαι ο Κυριος, ο οποίος φέρω εις πέρας όλα αυτά. Μονος μου άπλωσα τον ουρανόν και εστερέωσα την γην.

Ησ. 44,25    Ποιός άλλος θα διασκορπίση και θα α-ποδείξη μηδαμινά τα σημεία και τας ψευ-δοπροφητείας των εγγαστριμύθων, εκείνων που ομιλούν από την κοιλίαν των; Ποιός είναι εκείνος, που γυρίζει προς τα οπίσω και τρέπει εις φυγήν τους ψευδοσυνετούς και αποδεικνύει μωράν και ανόητον την σκέψιν και απόφασίν των;

Ησ. 44,26    Και ποιός είναι εκείνος, ο οποίος στερεώνει αμετακίνητον και αληθινήν την προφητείαν του δούλου του, και αποδεικνύει αληθινήν την βουλήν των ανθρώπων, τους οποίους αυτός αποστέλλει; Εγώ είμαι ο Θεός, ο οποίος λέγω εις την Ιερουσαλήμ· Θα κατοικηθής από τους κατοίκους σου· εις δε τας πόλεις της Ιουδαίας· Θα ανοικοδομηθήτε πάλιν, και αι έρημοι περιοχαί σου θα ανθίσουν.

Ησ. 44,27    Εγώ είμαι εκείνος, ο οποίος λέγω εις άβυσσον της θαλάσσης· Θα ξηρανθής και θα μείνης έρημος, θα ξηράνω εγώ τους ποταμούς σου.

Ησ. 44,28    Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος λέγω στον Κύρον, τον βασιλέα των Περσών, να ορθοφρονή· και αυτός όλα τα θελήματά μου, τα αναφερόμενα στον ισραηλιτικόν λαόν, θα τα εκτέλεση. Εγώ είμαί που λέγω εις την Ιερουσαλήμ· Θα ανοικοδομηθής και θα ανοικοδομήσω εγώ εντός της περιοχής σου τον άγιον οίκον μου

Ησ. 45,1      Αυτά λέγει Κυριος ο Θεός στον Κύρον, τον οποίον εγώ έχρισα βασιλέα και του οποίου την δεξιάν κατέστησα κραταιάν, δια να υπακούσουν εις αυτόν και υποταχθύν ενώπιόν του τα έθνη· και την ισχύν των βασιλέων θα συντρίψω, θα ανοίξω έμπροσθεν αυτού τας θύρας και καμμία πόλις δεν θα μείνη κλειστή δι’ αυτόν.

Ησ. 45,2     Εγώ, ω Κύρε, θα πορευθώ έμπροσθέν σου, θα εξομαλύνω τα όρη, θα συντρίψω θύρας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς θα σπάσω.

Ησ. 45,3     Θα δώσω εις σε θησαυρούς, που ευρίσκονται εις σκοτεινούς τόπους, θα ανοίξω και θα παρουσιάσω εις σε αποκρύφους και αοράτους θησαυρούς, δια να γνωρίσης ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε εκάλεσεν ονομαστικώς, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού.

Ησ. 45,4     Εγώ θα σε καλέσω ονομαστικώς, προς χάριν του δούλου μου Ιακώβ, του εκλεκτού ισραηλιτικού λαού μου, θα σε δεχθώ ως όργανόν μου δια το έργον, που σε έχω προορίσει. Συ όμως δεν εγνώρισες εμέ,

tΌταν πρόκειται για την εθνική κυριαρχία, όπως γνωρίζουμε από τις ιστορίες πολλών βασιλιάδων του Ισραήλ, ο Θεός δεν ζήτησε ποτέ την ηθική τελειότητα εκείνων που προωθεί σε ηγετικούς ρόλους. Οι περισσότεροι δικαστές στο βιβλίο των Κριτών ήταν βαθιά ελάττωματικά σκάφη, τους οποίους ο YHWH συνέλαβε για την υπηρεσία του και εξουσιοδοτήθηκαν από το πνεύμα του και οι οποίοι, μέσω ηρωικών ενεργειών στιγμιαίας εξάρτησης από το Θεό, κατάφεραν να νικήσουν τους εχθρούς τους.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Αλλά οι περισσότεροι δεν ήταν τα μοντέλα της πολιτικής ηγεσίας πάνω στην οποία θα επαινούνταν πλούσια όσο μια ειλικρινή ματιά σε βαθιά προβληματικούς άντρες, τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε παρά τον εαυτό τους.

Αυτή η βιβλική ιστορία δείχνει ότι ανεξάρτητα από το πώς και γιατί ψηφίζουμε για έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, Δημοκρατικό ή Ρεπουμπλικανικό, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε τον εαυτό μας να τυφλώσει τις προσωπικές και ηθικές ατέλειές του. Σύμφωνα με τη Βίβλο, η ηγεσία είναι κάτι περισσότερο από αποτελεσματικότητα. Είναι επίσης (και, στην πραγματικότητα, πρωτίστως) θέμα χαρακτήρα.

Ο Ιησούς μίλησε ξεκάθαρα για την ηθική του:

Ιω. 10,11      Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει δια να προφυλάξη τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον.

Εφ. 5,25      Οι δε άνδρες εξ άλλου να αγαπάτε τας γυναίκας σας και να υποβάλλεσθε μέχρι και των μεγαλυτέρων θυσιών προς χάριν αυτών, όπως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν υπέρ αυτής τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον,

Ισλαμική προφητεία του Donald Trump;

Το 68ο κεφάλαιο του Κορανίου, που ονομάζεται «The Pen,» περιγράφει απόλυτα ένα πρόσωπο που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του Προέδρου Donald Trump. Στην πραγματικότητα, ένας από τους στίχους φαίνεται να δίνει το όνομά του.

Το Κοράνι μιλάει για έναν άνθρωπο που είναι «ο μέσος οπαδός, ο εθελοντής, ο συκοφαντής, ο απαγορευτής του καλού, ο παραβάτης και οι αμαρτωλοί». Οι δηλώσεις του Trump, οι οποίες επανέρχονται εδώ και δεκαετίες, επισημαίνονται ιδιαίτερα κατά την προεκλογική εκστρατεία, φαίνεται να ταιριάζουν στο νομοσχέδιο όλα για να διαβάσετε.

Έχοντας περιγράψει τον άσχημο χαρακτήρα του, το Κοράνι τον περιγράφει και πάλι ότι έχει «πλούτη και πολλά παιδιά». Αυτό που ακολουθεί είναι μια καθαρή προφητεία γι αυτόν: «Θα τον μαρκάρουμε ως σάλπιγγα» …

Το άτομο που περιγράφεται στο Κοράνι δεν βρέθηκε σε καλό τέλος. Το αποτέλεσμα των φτηνών, κακών πνευματικών τρόπων του ήταν ότι ο Θεός κατέστρεψε τον κήπο μέσα στη νύχτα και όταν αυτός και οι εργάτες του ήρθαν σε αυτό το πρωί, θρηνούσαν: «έχουμε στερηθεί τα πάντα».

Η μόνη ασημένια επένδυση που προσφέρει το Κοράνιο είναι ότι, αφού είδαν το αποτέλεσμα των δεινών τους, συνειδητοποίησαν το λάθος των τρόπων τους, κατηγόρησαν ο ένας τον άλλο, στράφηκαν προς τον Θεό και μετανοήθηκαν για τις προηγούμενες αδικίες τους.

Ας προσευχηθούμε το έθνος να ξυπνά πριν είναι πολύ αργά.

THE LAST PRESIDENT | What a 127 yr old book reveals about Donald Trump, time travel & Nikola Tesla

AMAZING REVELATION! THE GOSPEL IS HIDDEN IN THE NAMES OF THE PATRIARCHS!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *